Контакты

Деканат:

(8-017) 311-22-21, внутренний 377 (деканат)

(8-017) 311-22-14, внутренний 119 (декан)

(8-017) 311-22-20, внутренний 375 (заместители декана по учебной работе, по научной работе)

(8-017) 311-22-19, внутренний 376 (заместитель декана по воспитательной работе)

 


E-mail:   filfak@bspu.by 


Кафедры:

Кафедра языкознания и лингводидактики

(8-017) 311-22-24, внутренний 380

Кафедра белорусской и зарубежной литературы

(8-017) 311-22-17, внутренний 379

Кафедра иностранных языков

Заведующий кафедрой

(8-017) 311-22-15, внутренний 212

Преподавательская

(8-017) 311-22-16, внутренний 211Мы на карте:

События
Выкладчыкi

ДЗЯТКО ДЗМІТРЫЙ ВАСІЛЬЕВІЧ

загадчык кафедры

кандыдат філалагічных навук дацэнт

Нарадзіўся ў г. Мінску ў сям’і служачых.

У 2003 г. закончыў Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт па спецыяльнасці “Беларуская мова і літаратура, сусветная і айчынная культура”.

З 2003 г. працуе ў БДПУ на пасадах выкладчыка (да 2007), дацэнта (да 2009), загадчыка кафедры беларускага мовазнаўства (з 2009). У 2007 г. абараніў кандыдацкую дысертацыю на тэму “Фарміраванне і склад беларускай матэматычнай тэрміналогіі”. Лаўрэат стыпендыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь таленавітым маладым вучоным (2009). Аўтар каля 200 публікацый.

Кіруе калектывамі па распрацоўцы фундаментальных тэм “Беларуская мова ва ўсходнеславянскай лексікаграфіі: дынаміка метадалагічных падыходаў, тыпалогія формаў, вектары развіцця” (з 2011 г.), “Нацыянальная мова і мовазнаўства на сучасным этапе: стан, кірункі даследаванняў, перспектывы развіцця” (з 2011 г.).

З’яўляўся арганізатарам міжнародных і рэспубліканскіх канферэнцый: “Класічныя традыцыі духоўнай культуры ў сучасным свеце” (2008), “Нацыянальная мова і нацыянальная культура: аспекты ўзаемадзеяння” (2009, 2011, 2013), “Сёмыя Танкаўскія чытанні” (2010).

Навуковы кансультант часопіса “Роднае слова”, член рэдкалегіі навуковых зборнікаў “Нацыянальная мова і нацыянальная культура: аспекты ўзаемадзеяння” (2009, 2011, 2013), часопіса “Весці БДПУ. Серыя 1”. Уваходзіць у склад навуковага савета энцыклапедыі “Культура Беларусі”, член Рэспубліканскай тапанімічнай камісіі пры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Узнагароджаны граматамі БДПУ.

Навуковыя інтарэсы: беларуская лексікаграфія, тэрміназнаўства, гісторыя лінгвістыкі, сучасная беларуская літаратурная мова.

Асноўныя публікацыі: Беларуская матэматычная тэрміналогія: станаўленне, структура, функцыянаванне: манаграфія. Мн., 2009; Беларускае мовазнаўства: дысертацыі па беларускай мове, абароненыя ў Рэспубліцы Беларусь (1990 – 2011 гг.): навуковы даведнік. Мн., 2011 (у суаўт.); Лексикографические штудии: монография. М., 2014 (у суаўт.); Беларускі правапіс: дапам. Мінск, 2012 (у суаўт.); Беларуская мова. Прафесійная лексіка для педагогаў: вучэб. дапам. Мн., 2012 (у суаўт.); Яўхім Карскі. Мн., 2014.

Рэпазіторый    Блог     dyatko@bspu.by


СТАРЫЧОНАК ВАСІЛЬ ДЗЯНІСАВІЧ

доктар філалагічных навук прафесар

Нарадзіўся ў в. Луцішча Крупскага раёна Мінскай вобласці. Закончыў з адзнакай філалагічны факультэт БДУ (1976) і аспірантуру Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа НАН Беларусі (1980). У 1980 г. абараніў кандыдацкую дысертацыю па дыялектнай лексіцы, у 1988 г. – доктарскую дысертацыю на тэму “Полісемія ў беларускай мове: на матэрыяле субстантываў”. Працаваў у Інстытуце мовазнаўства НАН Беларусі. З 1982 г. працуе ў БДПУ, спачатку старшым выкладчыкам, пасля дацэнтам, прафесарам кафедры. З ліпеня 2001 г. – дэкан філалагічнага факультэта.

Аўтар звыш 260 навукова-метадычных прац, суаўтар дзвюх фундаментальных акадэмічных прац: пяцітомнага “Слоўніка беларускіх гаворак паўночна-заходняй Беларусі і яе пагранічча” і пяцітомнага “Лексічнага атласа беларускіх народных гаворак”, які быў адзначаны Дзяржаўнай прэміяй Рэспублікі Беларусь у галіне навук. В.Д.Старычонкам складзены першыя ў беларускай лексікаграфічнай практыцы “Слоўнік амонімаў беларускай мовы” і “Слоўнік балтызмаў у беларускай мове”.

Навуковы рэдактар і суаўтар 12 вучэбна-метадычных дапаможнікаў для студэнтаў ВНУ, выдадзеных з грыфам Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь. Пад кіраўніцтвам В.Д. Старычонка распрацаваны навукова абгрунтаваныя метадычныя рэкамендацыі па беларускай і рускай мове і літаратуры для школьнікаў і абітурыентаў. На іх аснове створана серыя з 18 інавацыйных вучэбна-метадычных дапаможнікаў.

З’яўляецца членам Агульнага сходу Нацыянальнай акадэміі навук Рэспублікі Беларусь, кансультантам і членам рэдакцыйных калегій часопісаў “Полымя”, “Весці БДПУ”, “Роднае слова”, “Вучоныя запіскі”, “Русистика в Беларуси” і інш. Арганізатар шматлікіх міжнародных навуковых канферэнцый. Уваходзіць у склад Саветаў па абароне доктарскіх і кандыдацкіх дысертацый.

Узнагароджаны медалём Францыска Скарыны, знакам “Выдатнік адукацыі”, шматлікімі ганаровымі граматамі.

Навуковыя інтарэсы: беларуская мова, руская мова, міжкультурныя камунікацыі, дыялекталогія, кудьтура маўлення, семасіялогія, лексікалогія, запазычаная лексіка, лексікаграфія.

Асноўныя публікацыі: Слоўнік беларускіх гаворак паўночна-заходняй Беларусі і яе пагранічча (у суаўт., Мінск, 1979 – 1986), Слоўнік амонімаў беларускай мовы (Мінск, 1991), Лексічны атлас беларускіх народных гаворак (у суаўт., Мінск, 1993 – 1998), Современный русский литературный язык (в соавт., Минск, 2012) і інш.

 Рэпазіторый      Блог


КУДРЕВАТЫХ ИРИНА ПЕТРОВНА

доктор филологических наук профессор

Родилась  в г. Минске. Окончила  литературно-музыкальное отделение музыкально-педагогического факультета Минского государственного педагогического института имени А.М. Горького (1976) и аспирантуру МГПИ имени А.М. Го­р­­­ького (1988). В 1989 г. защитила  кандидатскую диссертацию по анализу художественного текста, в 2002 г. – докторскую диссертацию на тему «Стилистическая роль синтаксических единиц (блоков информации) в структуре русского художественного текста». С 1976 г. работает в БГПУ, сначала преподавателем, старшим преподавателем, затем доцентом, профессором кафедры теории и истории языка. С 1981 по 1985 гг. была заместителем декана по работе с иностранными студентами. С 2001 по 2004 гг. работала заместителем декана по учебной работе филологического факультета, а с 2004 г. по 2015 г. – заведующий кафедрой культуры речи и межкультурных коммуникаций. Автор около 150 научно-методических трудов. На протяжении многих лет являлась председателем ГЭК в Могилёвском государственном университете имени А.А. Кулешова и Гродненском государственном университете имени Я. Купалы, с 2011г. – председатель ГЭК в Белорусском государственном университете и Академии музыки.

До 2015 г. входила  в состав Совета по защите докторских и кандидатских диссертаций при Белорусском государственном университете (с 2008). С 2015 г. – председатель предметной комиссии по языкознанию ВАК. Под ее круководством защитили кандидатские диссертации 4 аспиранта (один из них – гражданин КНР). Является  руководителем 4 аспирантов. Награждена многочисленными почетными грамотами.

Научные интересы: русский язык, культура речи, прагма­лингвистика, межкультурные коммуникации, коммуникативная стилистика художест­вен­ного текста, преподавание русского языка как иностранного.

Основные публикации:  Культура речи (Орфоэпия. Лексика. Фразео­логия). Мн., 2004 (в соавт.); Коммуникативные аспекты культуры речи. Мн., 2006; Модальность как смысловой код художественного текста. Белград, 2007; Словарь-справочник по куль­туре речи. Мн., 2010; Культура речи. Мн., 2010 (в соавт.); Риторика. Мн., 2011 (в соавт.); Культура речи. Мн., 2012 (в соавт.); Концептуальные характе­рис­тики языковых особенностей дискурсивного простран­ства Татьяны Толстой. «Весцi» БГПУ им. М.Та­н­ка, 2012; Грамматико-стилистические категории художест­венного текста и их экспликация. Ставрополь, 2013; Блок информации как единица анализа художественного текста: грамматико-стилистический аспект: монография. Берлин, 2014. 

Репозиторий    Блог


Пятаева Наталья Вячеславовна

доктор филологических наук доцент

Родилась в г. Уфа Башкирской АССР (ныне Республика Башкортостан, Россия).

В 1987 г. с отличием окончила филологический факультет Башкирского государственного университета с присвоением квалификации «Филолог. Учитель русского языка и литературы». 14 марта 1995 г. защитила кандидатскую диссертацию, 20 октября 1999 г. присвоено учёное звание доцента. С 2005 по 2008 гг. училась в докторантуре при кафедре общего и сравнительно-исторического языкознания БашГУ с прохождением научной стажировки в Отделе этимологии и ономастики Ин-та русского языка имени В.В. Виноградова АН РФ, 23 октября 2007 г.защитила докторскую диссертацию.

Области научных интересов: история и теория лингвистики, историческая лексикология восточнославянских языков, этимология, терминоведение, лексикография.

Опубликовано более 200 научных работ.

С 2012 г. руководит межвузовской научно-исследовательской «Лабораторией аспектной лексикографии», представительным печатным органом которой является периодическая международная коллективная монография «Лексикографические штудии», публикуемая в Издательстве Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. На данный момент (февраль 2021 года) издано 4 выпуска монографии, на страницах которых представлены результаты исследований коллектива авторов из России, Беларуси, Украины, Польши и Абхазии. С 1 марта 2015 г. электронные версии монографии включены в базу данных РИНЦ (www.elibrary.ru) и размещены на сайтах: www.biblioclub.ru и www.directmedia.ru. Два первых выпуска монографии вторыми стереотипными изданиями (2015 и 2016 гг.) опубликованы в издательстве «Direct-Media» (BundesrepublikDeutschland, Berlin: Direct-Media).Издание монографии выполняется в контексте научно-исследовательских работ по программе Международного комитета славистов, Национального комитета славистов РФ и Комиссии по лексикологии и лексикографии РАН, связанной с разработкой, составлением, изданием и распространением разноаспектных словарей. Проект осуществляется с 2012 г. на базе «Лаборатории аспектной лексикографии» и кафедры языкознания и лингводидактики Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка в сотрудничестве с Институтом лингвистических исследований РАН по общероссийской теме «Лексический атлас русских народных говоров».

Избранные труды:

Антропоцентрический и системоцентрический принципы лингвистики в динамическом исследовании лексических гнёзд: монография. – Уфа: Гилем (Наука), 2006. – 280 с.

Лексикографические штудии 2013: международная коллективная монография / Отв. ред. Н. В. Пятаева. – М.: Издательство Московского университета, 2013. – 220 с.

Лексикографические штудии 2014: международная коллективная монография / Отв. ред. Н. В. Пятаева.. М.: Издательство Московского университета, 2015. 356 с.

Лексикографические штудии: Международная коллективная монография. Вып. 3 / Отв. ред. Н. В. Пятаева. – М.: Издательство Московского университета, 2017. – 504 с.

Антропоцентрический и синергетический принципы лингвистики в динамическом исследовании лексических гнёзд: монография. – М.: Флинта, 2018. – 212 с.

Историческая лексикология русского языка: динамическое описание этимологических гнёзд: учеб. пособие. 2-е изд., испр. и доп. – М.: ФЛИНТА, 2018. – 236 с.

Лексикографические штудии: международная коллективная монография. Вып. 4 / Отв. ред. Н. В. Пятаева. – Rīga: BVKI, 2020. – 350 с. 


 ЧАЙКА НАТАЛЛЯ УЛАДЗІМІРАЎНА

доктар філалагічных навук прафесар

Нарадзілася ў г. Мінску ў сям’і рабочых. У 1994 г. закончыла Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт па спецыяльнасці “Беларуская філалогія”. З 1994 па 1997 гг. навучалася ў аспірантуры пры кафедры сучаснай беларускай мовы БДУ. У 1998 г. абараніла кандыдацкую дысертацыю па тэме “Эліпсіс у сучаснай беларускай мове”. З верасня 1998 г. працуе на пасадах старшага выкладчыка (да 2002), дацэнта кафедры беларускага мовазнаўства. Аўтар каля 100 навуковых публікацый. Уваходзіла ў склад выканаўцаў фундаментальных навуковых даследаванняў “Нацыянальная мова і нацыянальная культура: аспекты ўзаемадзеяння” (2007 – 2010), “Cicтэмна-структурныя асновы беларускай лiтаратурнай мовы” (2006 – 2010 гг.), “Сучасная беларуская лiтаратурная мова: нормы, дынамiка, функцыянаванне” (з 2011), “Нацыянальная мова і мовазнаўства на сучасным этапе: стан, кірункі даследаванняў, перспектывы развіцця” (з 2012), прымала ўдзел у напісанні вучэбна-метадычных і вучэбных дапаможнікаў, раздзела ў граматыцы беларускай мовы, аўтар манаграфіі і даследаванняў у галіне сінтаксісу сучаснай беларускай мовы.   

 Навуковыя інтарэсы: сінтаксіс беларускай мовы, тыпалагічны сінтаксіс, гісторыя сінтаксісу.

 Асноўныя публікацыі: Тыпалогія эліпсіса ў сінтаксічнай сістэме беларускай мовы: манаграфія. Мн., 2012; Кароткая граматыка беларускай мовы: у 2 ч. Мн., 2009 (у суаўт.); Сінтаксіс сучаснай беларускай літаратурнай мовы: практыкум: вучэбны дапам. Мн., 2005 (у суаўт.); Бе­ла­рус­кая мо­ва: 8-ы кл.: дык­тан­ты, пе­ра­ка­зы, пе­ра­кла­ды. Мн., 2003 (у суаўт.); Бе­ла­рус­кая мо­ва: 9 кл.: дык­тан­ты, пе­ра­ка­зы, пе­ра­кла­ды. Мн., 2005 (у суаўт.).

Рэпазіторый     Блог


АСТАПЧЫК ТАЦЦЯНА АЛЯКСАНДРАЎНА 

кандыдат філалагічных навук

Нарадзілася ў в. Гоцк Салігорскага раёна Мінскай вобласці. Закончыла УА “Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка”              ў 2011 г. (дыплом з адзнакай), спецыяльнасць “Англійская мова. Беларуская мова і літаратура”. Закончыла магістратуру БДПУ (2012), аспірантуру БДПУ (2019). Працавала настаўнікам англійскай мовы, беларускай мовы і літаратуры (2012–2013). Падчас навучання ў аспірантуры абараніла кандыдацкую дысертацыю “Некадыфікаваныя ад’ектыўныя кампазіты ў беларускай і англійскай прозе 20–30-х гадоў ХХ стагоддзя: структура, семантыка, функцыянаванне” па спецыяльнасці 10.02.20 – параўнальна-гістарычнае, тыпалагічнае і супастаўляльнае мовазнаўства. Дысертацыя выканана пад навуковым кіраўніцтвам доктара філалагічных навук прафесара Старычонка В.Д.

Адзначана стыпендыяй Спецыяльнага фонда Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па сацыяльнай падтрымцы адораных навучэнцаў і студэнтаў (2009). Аўтар каля 40 навуковых артыкулаў.

З 2019 года – выкладчык кафедры мовазнаўства і лінгвадыдактыкі БДПУ.

Навуковыя інтарэсы: кампаратывістыка, перакладазнаўства, лінгвакультуралогія, лексікаграфія, дэрываталогія, міжкультурныя камунікацыі.

Асноўныя публікацыі: Лінгвістычныя фактары ўтварэння некадыфікаваных прыметнікаў-кампазітаў у беларускай і англійскай мовах  // Весці БДПУ, 2018, № 1; Аказіянальныя і патэнцыяльныя некадыфікаваныя прыметнікі-кампазіты: крытэрыі дыферэнцыяцыі  // Роднае слова, 2018, № 5; Структураванне ад'ектыўнай лексіка-семантычнай групы “Псіхалагічны свет чалавека” праз некадыфікаваныя ад'ектыўныя кампазіты // Адзiнаццатыя Танкаўскiя чытаннi : зб. навук. арт. // Мінск, 2018; Некадыфікаваныя прыметнікі-кампазіты ў творах Максіма Гарэцкага і і Рычарда Олдынгтана // Максім і Гаўрыла Гарэцкія. Жыццё і творчасць (прысвячаецца 125-годдзю з дня нараджэння Максіма Гарэцкага): матэрыялы ХХVІ Гарэцкіх чытанняў / Мінск: РІВШ, 2018; Некодифицированные адъективные композиты как конституенты текстового семантического поля “Человек” (на материале английского языка) // Подолання мовних та комунікативних бар’єрів: освіта, наука, культура: збірник наукових праць, Киев, 2018.


БЕССОНОВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА

кандидат филологических наук доцент

Родилась в  г. Минске в семье служащих.

В 1996 г. окончила Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка по специальности «Русский язык и литература». В 1996 г. поступила в аспирантуру БГПУ. С 1997 г. работала ассистентом  кафедры теории и истории языка, с 2004 г. - преподавателем кафедры культуры речи и методики русского языка и литературы.

В 2006 г. в НАН Беларуси защитила  кандидатскую диссертацию по теме  «Просторечие как лексико-стилистическая категория в истории русского литературного языка» (научный руководитель  – профессор, доктор филологических наук  М.Г. Булахов). С 2006 г. – старший преподаватель, а с 2007 г. – доцент кафедры культуры речи и межкультурных коммуникаций.

Занимается научно-исследовательской работай, помогает в организации научно-методических мероприятий, принимает участие в международных и республиканских конференциях. Автор около 100 публикаций.

Научные интересы:  лексикология  и фразеология, культура речи, лингвокультурология, стилистика,  история  русского языка,  лингвистика текста.

Основные публикации: Коммуникативные аспекты культуры речи (научный стиль): учебно-метод. пособие.  Мн., 2007 (в соавт.);  Особенности творческого метода А.П. Чехова. Мн.; 2007 (в соавт.); «Просторечие как лексико-стилистическая категория в истории русского литературного языка» (монография). Мн. 2007;  Культура речи: словарь-справочник. Мн., 2010 (в соавт.); Культура речи: практикум.  Мн., 2013; Современные афоризмы как культурно-языковое явление начала   XXI века.  Мариуполь, 2013.

Репозиторий    Блог


 

ГОРБАЦЕВИЧ ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА

кандидат филологических наук доцент

Родилась  в г. Минске. В 1981г. окончила Минский государственный педагогический институт им. М.Горького. С 1981 по 1986 г. работала в школах Минской области и г. Минска.  С 1986 по 1989 гг. обучалась в аспирантуре при МГПИ. В 1990 г. защитила кандидатскую диссертацию. С 1989 г. по настоящее время работает доцентом кафедры общего и русского языкознания БГПУ. Автор более 150 научных и учебно-методических публикаций. Награждена Почётными грамотами Министерства образования Республики Беларусь, Управления образования Минского облисполкома, многочисленными грамотами БГПУ.

Научные интересы: русское городское просторечие, терминоведение, акцентология, методика преподавания синтаксиса в вузе.

Основные публикации: Русский язык: учебное пособие для колледжей РФ (2016), Русский язык для подготовки к ЕГЭ (2015), Русский язык. Тематический тренажёр (2014), Русский язык в вопросах и ответах (2013), Современный русский литературный язык: пособие для вузов (2012), Русский язык: пособие-репетитор (2011), Русский язык. Стилистика. Культура речи (2010), Русский язык. Синтаксис (2009), Русский язык. Морфология (2008), Русский язык. Орфография (2007), Русский язык. Пунктуация (2006), Русский язык: пособие для подготовки к централизованному тестированию (2005), Русский язык от А до Я: учебное пособие для школьников (2004).

Репозиторий     Блог


ЖИШКЕВИЧ АЛЁНА ИГОРЕВНА

кандадат филологических наук

Родилась в г. Минске. В 2010 году окончила Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка по специальности «Начальное образование. Белорусский язык и литература», в 2012 году – магистратуру по специальности «Языкознание», в 2018 году – аспирантуру по специальностям «Русский язык», «Белорусский язык». В 2018 году под научным руководством д.ф.н., профессора И. П. Кудреватых защитила кандидатскую диссертацию «Категории интертекстуальности и интермедиальности как средства создания поликодового текста (на материале русской и белорусской современной прозы для детей)». Автор более 30 публикаций. С 2018 г. работает в БГПУ, сначала преподавателем-стажёром, преподавателем, затем старшим преподавателем на кафедре языкознания и лингводидактики. Преподаёт следующие дисциплины: «Русский язык как иностранный», «Культура речи», «Риторика и теория аргументации». Руководит курсовыми и дипломными исследованиями, принимает участие в республиканских и международных конференциях.

Научные интересы: преподавание русского языка как иностранного, лингвистический анализ художественного текста.

Основные публикации: Жишкевич, А. И. К вопросу о соотношении понятий текст – интертекст – интертекстуальность / А. И. Жишкевич // Текст. Язык. Человек : сб. науч. тр. : в 2 ч. / Мозыр. гос. пед. ун-т ; редкол.: С.Б. Кураш (отв. ред.) [и др.]. – Мозырь, 2017. – Ч. 2. – С. 149–152; Жишкевич, А. И. Интертекстуальность в природоведческой литературе для детей / А. И. Жишкевич // Вес. БДПУ. Сер. 1, Педагогіка. Псіхалогія. Філалогія. – 2017. – № 2. – С. 80–83; Жишкевич, А. И. Особенности реализации категории интертекстуальности в белорусской и русской детской художественной литературе / А. И. Жишкевич // Вестн. МГЛУ. Сер. 1, Филология – 2017. – № 5. – С. 22–28; Жишкевич, А. И. Языковые уровни выражения интертекстуальности и ее маркеров / А. И. Жишкевич // Язык и межкультурные коммуникации : материалы VІ Междунар. науч. конф., Вильнюс – Минск, 17–20 мая 2017 г. / Белорус. гос. пед. ун-т, Лит. эдукол. ун-т ; редкол.: В. Д. Стариченок (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2017. – С. 70–74; Жишкевич, А. И. Типология форм интертекстуальных включений на основе реминисцентного поля / А. И. Жишкевич // Журн. Белорус. гос. ун-та. Филология. – 2018. – № 1. – С. 66–70; Жишкевич, А. И. Сопоставительное исследование эмоционально-оценочной лексики русского и китайского языков и возможности его использования в практике преподавания русского языка как иностранного / А. И. Жишкевич // Вест. Рос. культ. центра – 2019. – Выпуск 33. – С. 80–87; Жишкевич, А. И. Эмоционально-оценочные субстантивы с частично разными национально-культурными коннотативными значениями в русском и китайском языках / А. И. Жишкевич, Юань Сунь // Традиционная духовная культура восточнославянских и китайского народов : сб. науч. ст. / Гомель. гос. ун-т; редкол.:  В. И. Коваль (гл. ред.) [и др.]. – 2019. – Выпуск 2. – С. 73–77; Жишкевич, А. И. Изучение реализации категории интертекстуальности в современной детской литературе с точки зрения литературоведения и лингвистики: интегративныий подход / А. И. Жишкевич, А. Л. Церковский // Аксиологический диапазон художественной литературы : сб. науч. ст. / Витеб. гос. ун-т; под науч. ред. В. Ю. Боровко, Е. В. Крикливец. – Витебск : ВГУ, 2020. – С. 257–259.


КАМЛЕВИЧ ГАЛИНА АНАТОЛЬЕВНА

кандидат филологических наук доцент

Родилась в д. Малевичи Жлобинского района Гомельской области. Училась в Ведричской школе Василевичского района Гомельской области и в средней школе №1 г.п. Корма Гомельской области. В 1995 г. окончила Белорусский государственный педагогический университет по специальности «Русский язык и литература», в 2003 г. – аспирантуру при кафедре теории и истории языка БГПУ. Обучение в очной аспирантуре совмещала с работой на кафедре в должности ассистента. В 2004 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему «Лексические и синтаксические особенности произведений Е. Замятина» (научный руководитель – профессор,  доктор филологических наук А.А. Гируцкий).

С 2003 г. – штатный сотрудник БГПУ; в настоящее время – доцент кафедры общего и русского языкознания. Занимается научно-исследовательской и научно-методической деятельностью, принимает участие в  организации научных конференций (III Международная научная конференция «На хвалях мовы: да 90-годдзя з дня нараджэння акадэміка М.В. Бірылы» (10-11 сентября 2013 г., БГПУ); «Слово во времени и пространстве. К 95-летию со дня рождения профессора М.Г. Булахова» (12-13 ноября 2014 г., БГПУ).

Являлась руководителем 2 научных работ магистрантов. Разработала учебные программы и учебно-методические комплексы по следующим дисциплинам: «Введение в славянскую филологию», «Сопоставительная грамматика»,  «Выразительное чтение», «Общее языкознание» (в соавт.), «Введение в языкознание» (в соавт.), «Филологический анализ текста» (в соавт.), «Коммуникативная лингвистика и текстология» (в соавт.), «Русский язык как иностранный» (в соавт.), «Русский язык как иностранный (II ступень получения образования)» (в соавт.). Автор около 60 публикаций.

Научные интересы: лингвистический анализ художественного текста, общее языкознание, славянская филология, методика преподавания филологических дисциплин.

Основные публикации:  Общее языкознание: вопросы, тесты и задания: учебно-методическое пособие. Минск, 2007 (в соавт.); Общее языкознание: практикум. Минск, 2008 (в соавт.); Введение в языкознание: практикум. Минск, 2008 (в соавт.); Введение в славянскую филологию: практикум. Минск, 2010; Русский язык как иностранный. Аудирование: практикум. Минск, 2015 (в соавт.).

Репозиторий     Блог


КОЖЕМЯЧЕНКО ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА

кандидат филологических наук доцент

Родилась в г. Минске в семье служащих. В 1998 г. окончила Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка по специальности «Русский язык и литература, белорусский язык и литература», работала учителем русского языка и литературы в СШ № 201 г. Минска. В 1998 г. поступила в аспирантуру при БГПУ. В 2005 г. защитила кандидатскую диссертацию по теме «Коннотации в поэзии Марины Цветаевой» (научный руководитель – профессор, доктор филологических наук И.П. Кудреватых). Преподавательскую деятельность в БГПУ начала в 2002 г. на кафедре теории и истории языка. С 2004 г. – преподаватель кафедры культуры речи и методики преподавания русского языка. С 2006 г. – старший преподаватель, а с 2007 г. – доцент кафедры культуры речи и межкультурных коммуникаций.

Занимается научно-исследовательской работой, помогает в организации научно-методических мероприятий, принимает участие в международных и республиканских конференциях. Автор около 40 публикаций.

Научные интересы: язык поэтических произведений, культура речи и языковая коммуникация, лингвистика текста, методика преподавания русского языка.

Основные публикации: Коммуникативные аспекты культуры речи (научный стиль): учеб.-метод. пособие. Минск, 2007 (в соавт.); Культура речи: словарь-справочник. Минск, 2010 (в соавт.); Культура речи: практикум. Минск, 2012 (в соавт.).

Репозиторий     Блог


ЛОБАНЬ НАТАЛЛЯ ПЯТРОЎНА

кандыдат філалагічных навук дацэнт

Нарадзілася ў г. Мінску ў сям’і рабочых. Закончыла Мінскі дзяржаўны педагагічны інстытут імя А.М.Горкага па спецыяльнасці “Беларуская мова і літаратура” (1987) і аспірантуру пры кафедры беларускага мовазнаўства МДПІ (1991). Кандыдацкая дысертацыя (1996) прысвечана вывучэнню лексікі з канатацыйным значэннем і яе функцыянаванню ў беларускіх мастацкіх тэкстах. З 1991 г. працуе ў БДПУ на кафедры беларускага мовазнаўства – спачатку выкладчыкам, потым старшым выкладчыкам, з 1999 г. – на пасадзе дацэнта. Аўтар звыш 60 апублікаваных даследаванняў. Прымала ўдзел у напісанні 5 вучэбна-метадычных дапаможнікаў па беларускай мове для ВНУ і школ. Суаўтар тэрміналагічных выданняў і слоўнікаў, тыпавых вучэбных праграм для ВНУ, аўтар цыкла публікацый, прысвечаных праблеме канатацыі і канатацыйнай семантыкі лексічных адзінак, пытанням культуры маўлення, аналізу мовы мастацкіх твораў, вывучэнню лексікаграфічнай спадчыны Зоські Верас. З’яўлялася выканаўцай навуковых праектаў “Нацыянальная мова і нацыянальная культура: аспекты ўзаемадзеяння” (2007 – 2010), “Нацыянальная мова і мовазнаўства на сучасным этапе: стан, кірункі даследаванняў, перспектывы развіцця” (з 2010),  “Беларуская мова ва ўсходнеславянскай лексікаграфіі: дынаміка метадалагічных падыходаў, тыпалогія формаў, вектары развіцця” (з 2010). Узнагароджана Ганаровай граматай Камітэта па адукацыі Мінгарвыканкама.

Навуковыя інтарэсы: беларуская лексікалогія (канатацыйны аспект семантыкі слова),  тэрміназнаўства, культура маўлення, філалагічны аналіз мастацкага тэксту, лексікаграфічная і мастацкая спадчына Зоські Верас.

Асноўныя публікацыі: Анаціраваны спіс хрыбетных жывёл Беларусі. Мн., 1993 (у суаўт.); Руска-беларускі тлумачальны слоўнік па фізіялогіі чалавека і жывёл. Мн., 1997 (у суаўт.); Беларуская мова. Зборнік дыктантаў. Мн., 1998 (у суаўт.); Беларуская мова. Прафесійная лексіка для педагогаў. Мн., 2012 (у суаўт.); Беларуская мова (прафесійная лексіка). Мн., 2013 (у суаўт.).

Рэпазіторый      Блог


ЛУХВЕРЧЫК ВІКТОРЫЯ МІХАЙЛАЎНА

Нарадзілася ў Смалявіцкім раёне Мінскай вобласці.

У 2017 г. з адзнакай закончыла Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка па спецыяльнасці “Беларуская мова і літаратура”, у 2018 г. – магістратуру БДПУ. З 2018 г. працуе на пасадзе выкладчыка-стажора кафедры мовазнаўства і лінгвадыдактыкі.

Навучаецца ў аспірантуры па спецыяльнасці “Беларуская мова”. Тэма дысертацыйнага даследавання прысвечана апісанню структурна-граматычных, лексіка-семантычных і функцыянальных асаблівасцей назваў беларускіх перыядычных выданняў. Уваходзіць у склад часовага навуковага калектыву “Дынамічныя працэсы ў лексіцы беларускай мовы: сістэмная параметрызацыя і кадыфікацыя”.

Прымае актыўны ўдзел у міжнародных і рэспубліканскіх канферэнцыях.

У 2019 г. прайшла навуковую стажыроўку ва Універсітэце імя Канстанціна Філосафа ў г. Нітра (Славакія).

Навуковыя інтарэсы: анамастыка, лексікалогія, лінгвадыдактыка.

Асноўныя публікацыі: “Семантычныя асаблівасці беларускіх прэсонімаў 20-30-х гадоў ХХ стагоддзя” (Роднае слова. – 2019. – № 7); “Прэсонім як аб’ект беларускай анамастыкі” (Вісник Львівського университету. – 2019. – № 10); “Намінацыйныя тэндэнцыі ў беларускай прэсаніміі ХІХ−ХХІ ст.” (Весці БДПУ. Серыя 1. Педагогіка. Псіхалогія. Філалогія. – 2019. – № 3); “Канструкцыі з эпанімічнымі і тапанімічнымі кампанентамі ў сістэме беларускіх прэсонімаў” (“Дарагое мне – і маё – беларускае” : навуковы зборнік да 100-годдзя з дня нараджэння прафесара Ф. М. Янкоўскага. − Рыга, 2018); “Структурная характарыстыка назваў беларускіх сродкаў масавай інфармацыі (1918–1930-я гады)” (Славянский мир и национальная речевая культура в современной коммуникации : сборник научных трудов. – Гродно : ГрГУ, 2018).


ПРЫГУН ВОЛЬГА АНДРЭЕЎНА

Нарадзілася ў Полацку Віцебскай вобласці.

У 2014 г. з адзнакай закончыла Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка па спецыяльнасці “Беларуская мова і літаратура. Журналістыка”, у 2016 г. – магістратуру БДПУ. Працавала настаўніцай беларускай мовы і літаратуры ў гімназіі Мінскага раёна (2014–2018 гг), мае І кваліфікацыйную катэгорыю настаўніка (у 2017/2018 н.г. на раённым этапе перамагла ў конкурсе “Настаўнік года”). З 2020 г. працуе на пасадзе выкладчыка кафедры мовазнаўства і лінгвадыдактыкі.

З верасня 2018 па студзень 2020 г. выкладала беларускую мову як замежную, рускую мову як замежную ў Сіянскім універсітэце замежных моў (Кітай, прав. Шэньсі, г. Сіянь).

Займаецца навукова-даследчай работай, прымае актыўны ўдзел у міжнародных і рэспубліканскіх канферэнцыя. Актыўна працуе са студэнтамі, школьнікамі (падрыхтоўка да алімпіяд, удзел у навукова-практычных даследчых канферэнцыях, творчых конкурсах). Свой выкладчыцкі вопыт прадстаўляе на метадычных семінарах, курсах.

Навуковыя інтарэсы: лексікаграфія, сучасныя адукацыйныя тэхналогіі ў выкладанні беларускай мовы, беларуская мова як замежная.

Асноўныя публікацыі: “Выкладанне беларускай літаратуры кітайскім студэнтам як частка інтэгравання ў беларускае культуралагічнае асяроддзе” (Скориновские чтения – 2019, Минск, 24-25 сентября 2019 г.); “Убачыць, адчуць, зразумець: Выкарыстанне прыёмаў і метадаў адукацыі на ўроках беларускай літаратуры” (Образование Минщины. – № 2 – 2018 – С. 26-28); “Фізічны тэрмін: прыкметы і асаблівасці структуры” (Материалы VI Международной научной конференции, Вильнюс – Минск, 17-20 мая, 2017 г. С. 161-164.);  “Семантычныя асаблівасці беларускай фізічнай тэрміналогіі” (Усходнеславянскія мовы ў сучаснай лексікаграфіі : матэрыялы Міжнар. нав. канф., Мінск, 11 снеж. 2015. С. 200-201); “Асаблівасці ўтварэння элементаў беларускай фізічнай тэрмінасістэмы” (Слово во времени и пространстве. К 95-летию со дня рождения профессора М. Г. Булахова : материалы Междунар).


РАДЗІВАНОЎСКАЯ НАТАЛЛЯ АЛЯКСАНДРАЎНА

кандыдат філалагічных навук дацэнт

Нарадзілася ў г. Жлобін Гомельскай вобласці ў сям’і служачых. Закончыла Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка па спецыяльнасці “Беларуская мова і літаратура; сусветная і айчынная культура” (1999), магістратуру (2000) і аспірантуру БДПУ (2003). Працавала настаўніцай беларускай мовы і літаратуры ў сярэдняй школе № 107 г. Мінска. З 2003 г. працуе ў БДПУ на пасадзе выкладчыка  (да 2008), дацэнта (з 2008). У 2004 г. абараніла кандыдацкую дысертацыю на тэму “Айконімы Беларусі, суадносныя з назвамі расліннага свету: структура, утварэнне, пашырэнне”. Аўтар каля 50 публікацый. Як выканаўца ўдзельнічала ў распрацоўцы фундаментальных навукова-даследчых тэм “Нацыянальная мова і нацыянальная культура: аспекты ўзаемадзеяння” і “Нацыянальная мова і мовазнаўства на сучасным этапе: стан, кірункі даследаванняў, перспектывы развіцця”. Уваходзіла ў склад арганізацыйнага камітэта міжнародных навуковых канферэнцый “Нацыянальная мова і нацыянальная культура: аспекты ўзаемадзеяння” (2011, 2013).

Накуковыя інтарэсы: анамастыка, сучасная беларуская літаратурная мова, гендарная лінгвістыка.

Асноўныя публікацыі: Айконімы Беларусі, суадносныя з назвамі расліннага свету: структура, утварэнне, пашырэнне (аўтарэф. дыс.). Мн., 2004; Беларускі правапіс: дапам. Мн., 2012 (у суаўт.); Беларуская мова. Прафесійная лексіка для педагогаў: вучэб. дапам. Мн., 2012, (у суаўт.)

Рэпазіторый    Блог


РАТЬКО ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА

кандидат филологических наук доцент

Родилась  в г. Минске в семье служащих. В 1988 г. закончила Минский государственный педагогический институт имени Максима Горького по специальности «Русский язык и литература». С 1988 г. работала в МГПИ ассистентом кафедры общего и русского языкознания, с 1996 г.  –  в БГПУ старшим преподавателем, затем доцентом кафедры современного русского языка, в настоящее время – доцент кафедры общего и русского языкознания. В 1999 г. защитила кандидатскую диссертацию «Типология синонимических отношений в лексике русского и белорусского языков». Автор более 130 публикаций. Принимала участие в написании более 85 учебно-методических пособий по русскому языку для университетов и школ. В 2003-2004 гг. являлась ученым секретарем совета по защите кандидатских диссертаций БГПУ. В настоящее время является ученым секретарем научно-проблемного совета по филологическим наукам БГПУ. Принимала участие во многих международных и республиканских  конференциях, в том числе в ІІІ, IV Международных форумах русистов стран СНГ и Балтии (Минск, 2009, 2010 гг.), в Международных научных конференциях «Язык и межкультурные коммуникации» (Минск – Вильнюс, 2009, 2011, 2013, 2015 гг.), в «Неделях русской филологии» (Мозырь, 2009, 2011, 2013 гг.).

Научные интересы: русская лексикология, стилистика, современный русский язык.

Основные публикации: «Синонимические отношения и их развитие в лексике  русского и белорусского языков» (Минск, 2002 г.); «Русский язык: пособие  для подготовки к обязательному централизованному тестированию» (в соавторстве) (Минск, 2004); «Пособие-репетитор для подготовки к централизованному тестированию» (в соавторстве) (Минск, 2012 г.);  «Современный русский литературный язык» (в соавторстве) (Минск, 2012 г.); «Русский язык в вопросах и ответах» (в соавторстве) (Минск, 2013 г.); «Русский язык как иностранный. Аудирование» (в соавторстве) (Минск, 2015 г.).

Репозиторий    Блог


РЯБОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА 

кандидат филологических наук  доцент

Родилась  в д. Снов Несвижского района Минской области в семье служащих. В 2005 г. окончила Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка по специальности “Английский язык” с дополнительной специальностью “Белорусский язык и литература”, магистратуру (2006 г.) и аспирантуру (2009 г.). В 2013 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему “Вторичные квалитативные номинации в русском и белорусском языках: типология, функционирование”. Работала учителем иностранного языка в ГУО “Средняя школа № 1 г. Несвижа”, с 2006 г. – преподавателем английского языка на кафедре иностранных языков БГПУ, с 2014 г. – доцент кафедры общего и русского языкознания. Принимала участие в написании учебных пособий по английскому языку, русскому языку как иностранному.

Научные интересы: семасиология, лексикология, лексикография, стилистика, компаративная лингвистика.

Основные публикации: Совершенствуй свой ангийский: грамматика, чтение, говорение, письмо. Минск, 2007 г. (в соавторстве); Коммуникативная грамматика ангийского языка. Минск, 2008 г. (в соавторстве); Репрезентация квалитативных метафор в языке. Вильнюс, 2009. Квалітатыўныя метафары пеяратыўнай скіраванасці. Минск, 2009. Структура беларускага субстантыўнага квалітатыва. Минск, 2009. Вторичные квалитативные номинации в русском и белорусском языках: структура, типология. Минск, 2013. Адъективы температурной направленности в русском и белорусском языках. Минск, 2014. Языковая репрезентация одорических номинаций (на примере русских и белорусских адъективов). Минск, 2014. Русский язык как иностранный. Аудирование. Минск, 2015 г. (в соавторстве).

Репозиторий   Блог


САЎКО УЛАДЗІМІР ПАЎЛАВІЧ

кандыдат педагагічных навук дацэнт

Нарадзіўся ў в. Брольнікі Навагрудскага раёна Гродзенскай вобласці ў сялянскай сям’і. Закончыў філалагічны факультэт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта па спецыяльнасці “Беларуская і руская мова і літаратура” (1984) і завочна аспірантуру БДПУ (1992). Працаваў настаўнікам беларускай мовы і літаратуры ў СШ №2 г. Мазыра, выкладчыкам кафедры беларускай мовы  Мазырскага педагагічнага інстытута.

З 1989 г. працуе на кафедры беларускага мовазнаўства БДПУ. У 1995 г. абараніў кандыдацкую дысертацыю, прысвечаную развіццю маўлення школьнікаў пры вывучэнні марфалогіі. Кандыдат педагагічных навук, дацэнт.

Мае больш за 80 навуковых і навукова-метадычных публікацый. Суаўтар праграм і вучэбных дапаможнікаў па беларускай мове для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі Рэспублікі Беларусь, вучэбных дапаможнікаў па методыцы выкладання беларускай мовы. Удзельнічаў у рэалізацыі Дзяржаўных навукова-тэхнічных праграм “Адукацыя і здароўе” (2008), “Сучаснае адукацыйнае асяроддзе” (2009). З’яўляўся старшынёй секцыі беларускай мовы Навукова-метадычнага савета пры Міністэрстве адукацыі Рэспублікі Беларусь. Узнагароджаны граматай БДПУ.

Навуковыя інтарэсы: методыка выкладання беларускай мовы, сучасная беларуская мова.

Асноўныя публікацыі: Развіццё маўлення школьнікаў пры вывучэнні марфалогіі (назоўніка і прыметніка): дапам.. Мн., 2000; Методыка выкладання беларускай мовы: практыкум: вучэб. дапам. Мн., 2006 (у суаўт.); Методыка выкладання беларускай мовы: вучэб. дапам. Мн., 2007 (у суаўт.); Беларуская мова: вучэбны дапаможнік для 10 класа агульнаадукацыйных школ з беларускай мовай навучання. Мн., 1999 (у суаўт.); Беларуская мова: вучэбны дапаможнік для 11-га класа агульнаадукацыйных школ з беларускай мовай навучання. Мн., 2000 (у суаўт.); Беларуская мова: падручнік для 10 кл. устаноў, якія забяспечваюць атрыманне агульн. сярэдн. адукацыі, з бел. мовай навучання з 11-гадовым тэрмінам навучання. Мн., 2004 (у суаўт.); Беларуская мова: падручнік для 11 кл. устаноў, якія забяспечваюць атрыманне агульн. сярэдн. адукацыі, з бел. мовай навучання з 11-гадовым тэрмінам навучання. Мн., 2004 (у суаўт.); Беларуская мова: эксперыментальны вучэбны дапаможнік для 11 класа ўстаноў, якія забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыі, з белар. і руск.  мовамі навучання з 12-гадовым тэрмінам навучання з паглыбленым вывучэннем беларускай мовы. Мн., 2004 (у суаўт.); Беларуская мова: эксперыментальны вучэбны дапаможнік для 12 класа ўстаноў, якія забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыі, з белар. і руск.  мовамі навучання з 12-гадовым тэрмінам навучання (паглыблены ўзровень). – Мінск, 2005 (у суаўт.); Беларуская мова: вучэбны дапаможнік для 10-га класа агульнаадукацыйных устаноў з беларускай і рускай мовамі навучання. Мн., 2009 (у суаўт.); Беларуская мова: вучэбны дапаможнік для 11-га кл. агульнаадукацыйных устаноў з беларус. і рус. мовамі навучання. Мн., 2010 (у суаўт.); Беларуская мова ў 11 класе: вучэбна-метадычны дапаможнік для настаўнікаў устаноў агульн. сярэдн. адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання. Мн., 2011 (у суаўт.); Беларуская мова ў 10 класе: вучэбна-метадычны дапаможнік для настаўнікаў устаноў агульн. сярэдн. адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання. Мн., 2011 (у суаўт.).

Рэпазіторый   Блог


СОЛОВЬЁВА НАТАЛЬЯ ВАЛЕНТИНОВНА

кандидат филологических наук  доцент

Родилась в г. Кобрине Брестской области в семье военнослужащих. Окончила Белорусский государственный университет по специальности «Русский язык и литература» (2001), аспирантуру при кафедре русского языка БГУ (2005). В 2005 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему “Лексика войны и мира в русской деловой письменности конца XVI-XVII вв.: лингво-когнитивный аспект”. С 2006 г. работает в БГПУ, сначала преподавателем, затем доцентом кафедры общего и русского языкознания.

Разработала учебные программы и учебно-методические комплексы по дисциплинам «Диалектология», «Старославянский язык», «История русского языка» (в соавт.), «Коммуникативная лингвистика и текстология» (в соавт.). Автор более 40 научных публикаций.

Научные интересы: историческая лексикология и фразеология русского языка, этимология, историческая стилистика, семантика.

Основные публикации: Коммуникативные аспекты культуры речи (научный стиль). Мн., 2007 (в соавт.); Историческая грамматика русского языка: Практикум. Мн., 2008 (в соавт.); The Concepts of «War» and «Peace» in the Old Russian Language Picture of the World: The Genesis of Antonymous Relations // Respectus Philologicus, 2009. Nr.16 (21); Русские «вести-куранты» XVII века: у истоков новостного дискурса // Aktuálne otázky teórie diskurzu. Prešov, 2013; Русский язык как иностранный. Аудирование: практикум. Минск, 2015 (в соавт.).

Репозиторий    Блог


СТАРАСЦЕНКА ТАЦЦЯНА ЯЎГЕНАЎНА

кандыдат філалагічных навук дацэнт

Нарадзілася ў г. Мінску ў настаўніцкай сям’і. Закончыла Мінскі дзяржаўны педагагічны інстытут імя А.М. Горкага па спецыяльнасці “Беларуская мова і літаратура” (1993). З 1993 г. працуе ў БДПУ – спачатку на пасадзе асістэнта, а з 2004 г. – на пасадзе дацэнта кафедры беларускага мовазнаўства. Кандыдацкая дысертацыя (2001) прысвечана вывучэнню лексіка-стылістычных сродкаў рэалізацыі кантрасту (на матэрыяле твораў Алеся Разанава). Аўтар звыш 100 апублікаваных даследаванняў. Удзельнічала ў напісанні звыш 40 вучэбна-метадычных дапаможнікаў і публікацый па беларускай мове для школ і ВНУ. Распрацоўвае раздзел “Лінгвістычная стылістыка” ў фундаментальным навуковым праекце “Нацыянальная мова і нацыянальная культура: аспекты ўзаемадзеяння”. Аўтар цыкла публікацый у часопісе “Роднае слова”, прысвечаных даследаванню структурных адзінак тэксту, моўнай кампазіцыі, лінгвістычнаму аспекту вобраза аўтара і вобраза апавядальніка, стылістычнаму і дыскурс-аналізу мастацкага тэксту. Актыўна супрацоўнічае са сферай школьнай адукацыі. Кіравала паэтычнымі гурткамі (1995 – 1998), удзельнічае ў правядзенні алімпіяд па беларускай мове, выступае з лекцыямі перад настаўнікамі беларускай мовы і літаратуры ў Мінскім гарадскім інстытуце развіцця адукацыі. Працавала карэспандэнтам “Настаўніцкай газеты” (1997 – 2000), вяла перадачы на радыёстанцыі “Беларусь” (2007 – 2013).  

Навуковыя інтарэсы: стылістыка, лексікалогія, мастацкая камунікацыя, культура маўлення.

Асноўныя публікацыі: Стылістыка тэксту. Мн., 2007; Беларуская мова: Тэставы трэнажор: для падрыхтоўкі да цэнтралізаванага тэсціравання. Мн., 2008 (у суаўт.); Стылістыка беларускай мовы. Мн., 2009 (у суаўт.); Дыктанты па беларускай мове (9 – 11 класы). Мн., 2013 (у суаўт.); Стылістыка беларускай мовы. Мн., 2013. 

Рэпазіторый    Блог


ТРУТЬКО ВИКТОРИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА

 кандидат филологических наук  доцент

Родилась в г.Марьина Горка Пуховичского района Минской области. В 1996 г. с отличием закончила Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка по специальности “Русский язык и литература”,  в 1999 г. – аспирантуру при кафедре теории и истории языка БГПУ. С 2000 г. работает в БГПУ в должности преподавателя (до 2004 г.) и доцента. В 2002 г. под руководством профессора, доктора филологических наук А.А. Гируцкого защитила кандидатскую диссертацию на тему “Особенности языка художественных произведений Д.С. Мережковского (сравнения и цветообозначения)”.

Занимается научно-исследовательской и научно-методической деятельностью, принимает участие в организации научных конференций, руководит филиалом кафедры общего и русского языкознания на базе ГУО «Гимназия №18 г.Минска».

Разработала учебные программы и учебно-методические комплексы по следующим дисциплинам: «Стилистика», «История русского литературного языка», «История русского языка» (в соавт.), «Коммуникативная лингвистика и текстология» (в соавт.), «Русский язык как иностранный» (в соавт.). Автор около 40 публикаций. Преподает теоретические курсы “Стилистика”, “История русского литературного языка”, практический курс “Русский язык как иностранный”.

Научные интересы: стилистика, риторика, история русского языка, язык художественных произведений, методика преподавания русского языка.

Основные публикации: Спецкурсы и спецсеминары. Мн., 2007 (в соавт.); Особенности анализа рассказа «Мери Кэт» Н.Лупсякова. Мн., 2008; Особенности синтаксиса “малой” прозы Л.Улицкой. Мн., 2013; Русский язык как иностранный. Аудирование: практикум. Минск, 2015 (в соавт.).

Репозиторий   Блог


УРБАН ВОЛЬГА ВАЛЯНЦІНАЎНА

кандыдат філалагічных навук дацэнт

Нарадзілася ў г. Мінску. Закончыла Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка па спецыяльнасці “Беларуская мова і літаратура” (1999) і аспірантуру пры кафедры беларускага мовазнаўства БДПУ (2002). Кандыдацкая дысертацыя (2002) прысвечана вывучэнню катэгорыі ацэнкі ў беларускай дыялектнай мове (на матэрыяле субстантываў-характарыстык асобы). Працавала настаўнікам беларускай мовы і літаратуры (1996 – 1999), выкладчыкам кафедры беларускага мовазнаўства БДПУ (2001 – 2007), з 2007 г. – на пасадзе дацэнта кафедры беларускага мовазнаўства БДПУ. Аўтар каля 60 навуковых, метадычных і навукова-метадычных публікацый. Суаўтар вучэбных і вучэбна-метадычных дапаможнікаў для ВНУ і школ. Член рэдкалегіі навуковых зборнікаў “Нацыянальная мова і нацыянальная культура: аспекты ўзаемадзеяння” (2009, 2011, 2013).

Навуковыя інтарэсы: беларуская дыялекталогія, словаўтварэнне, лексікалогія, методыка выкладання беларускай мовы.

Асноўныя публікацыі: Беларуская мова: Пераказы: 10 – 11 класы. Мн., 2004 (у суаўт.); Стылістыка беларускай мовы: Вучэбна-метадычны дапаможнік. Мн., 2009 (у суаўт.); Беларускі правапіс: дапаможнік. Мн., 2011 (у суаўт.); Беларускі правапіс: дапаможнік. Мн., 2012 (у суаўт.); Беларуская мова. Прафесійная лексіка для педагогаў: вучэбны дапаможнік. Мн., 2012. (у суаўт.); Беларуская мова (прафесійная лексіка): дапаможнік. Мн., 2013 (у суаўт.).

Рэпазіторый    Блог


ФЕДОРИНЧИК АЛЛА НИКОЛАЕВНА

кандидат филологических наук

В 1993 г. окончила филологический факультет МГПИ им. А.А. Кулешова по специальности «Русский язык и литература». На кафедре культуры речи и межкультурных коммуникаций работает преподавателем с 2007 года. В 2013 году успешно окончила аспирантуру при БГПУ им. М. Танка, получила «Диплом исследователя». После окончания аспирантуры активно работает над завершением диссертации. Федоринчик А.Н. осуществляет учебную деятельность на высоком научно-методическом уровне, принимает участие в международных и республиканских конференциях.

Научные интересы: русский язык, культура речи, когнитивная лингвистика, лингвокультурология, методика русского языка.

Основные публикации: «Концепт жизнь в поэзии Б. Пастернака» (Язык и межкультурные коммуникации: Материалы II Международной научной конференции, Вильнюс, 12 – 15 мая 2009 г. (KALBA IR TARPKULTURINE KOMUNIKACIJA, Konferencijos medžiaga, 1 DALIS, Vilnius, 2009), «Концепт «Тоска» в поэзии Б. Пастернака» (Весці БДПУ, Сер. 1. Педагогіка. Псіхалогія. Філалогія. – 2010. – № 4), Культура речи: словарь-справочник. Минск, 2010 (в соавт.), «К вопросу о лингвоконцептуальном анализе поэтического текста» (Вестник БООПРЯИ. – 2011. – № 1), Культура речи: практикум. Минск, 2012 (в соавт.), «Образная составляющая концепта «Любовь» в поэтическом дискурсе Б. Пастернака и В. Брюсова» (Весці БДПУ, Сер. 1. Педагогіка. Псіхалогія. Філалогія. – 2012. – № 4), «Глагольная синтагматика концепта «Любовь» в поэзии Б. Пастернака» (Весці БДПУ, Сер. 1. Педагогіка. Псіхалогія. Філалогія. – 2013. – № 4).

Репозиторий    Блог


ЧАРНЯКЕВІЧ ЮРЫЙ ВАЛЕР'ЕВІЧ

кандыдат філалагічных навук дацэнт

Нарадзіўся ў г. Пінск, Брэсцкая вобласць. Мовазнавец (беларускае мовазнаўства), журналіст. Кандыдат філалагічных навук (2017).

Адукацыя: Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя М. Танка (спецыяльнасць "Беларуская мова і літаратура", дадатковая спецыяльнасць "Дзіцячая і юнацкая журналістыка", кваліфікацыя "Выкладчык беларускай мовы і літаратуры, дзіцячы і юнацкі журналіст", 2004; аспірантура, 2008). У Беларускім дзяржаўным педагагічным універсітэце імя М. Танка працуе з 2017 года (філалагічны факультэт, кафедра беларускага мовазнаўства (з 2018 – кафедра мовазнаўства і лінгвадыдактыкі), старшы выкладчык). У 2020 годзе абраны на пасаду дацэнта кафедры мовазнаўства і лінгвадыдактыкі.

Навуковыя інтарэсы: беларуская і славянская лінгвістыка, дыялекталогія і этналінгвістыка, журналістыка, культура мовы на старонках перыядычнага друку, гісторыя беларускага і сусветнага мовазнаўства.

Асноўныя публікацыі:

Чарнякевіч, Ю. В. Атлас гаворак паўночна-ўсходняй Брэстчыны /Ю. В. Чарнякевіч ; [навук. рэд. П. А. Міхайлаў]. — Мінск : Тэхналогія, 2009. —255 с.

Чарнякевіч, Ю. В.Агульнасць і арэальная дыферэнцыяцыя беларускіх пераходных гаворак паўночна-ўсходняй Брэстчыны : дысертацыя ... кандыдата філалагічных навук : 10.02.01 : абаронена 10.03.2017 : зацверджана 07.06.2017 / Чарнякевіч Юрый Валер'евіч. — Мінск, 2017.

Чарнякевіч, Ю. В. Ізаглосы і пучкі ізаглос на картах "Атласа гаворак паўночна-ўсходняй Брэстчыны" / Ю. В. Чарнякевіч // Весці БДПУ. Серыя 1, Педагогіка. Псіхалогія. Філалогія. — 2016. ― № 4. ― С. 104―107.

 Чарнякевіч, Ю. В.Лексічныя асаблівасці гаворак паўночна-ўсходняй Брэстчыны / Ю. В. Чарнякевіч // Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя гуманітарных навук. — 2009. — № 2. — С. 109—112.

 Чарнякевіч, Ю. В.Марфалагічная сістэма гаворак жыхароў паўночна-ўсходняй Брэстчыны / Ю. В. Чарнякевіч // Весці БДПУ. Серыя 1, Педагогіка. Псіхалогія. Філалогія. — 2008. — № 4. — С. 50—54.

Чарнякевіч, Ю. В.Фанетычная сістэма гаворак жыхароў паўночна-ўсходняй Брэстчыны / Ю. В. Чарнякевіч // Весці БДПУ. Серыя 1, Педагогіка. Псіхалогія. Філалогія. — 2008. — № 1. — С. 73—79.


ЧУХАНОВА АНЖЕЛА ВИКТОРОВНА

кандидат филологических наук  доцент

Родилась в г. Дубровно Витебской области в семье служащих. В 1992 г. с отличием закончила Витебский государственный педагогический институт имени С.М. Кирова по специальности «Русский язык и литература», в 2006 г. – аспирантуру (БГУ). В декабре 2006 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему «Динамика жанров публицистического стиля в русском языке (на материале рекламных очерков и рекламных интервью)».

В БГПУ работает с 2006 г. В настоящее время – доцент кафедры общего и русского языкознания.

Является руководителем 2 научных работ магистрантов из КНР.

Член ВНК № Г11ЛИТ-011 «Пограничье», член ВНК № Г1ЗАЗ-002 «Белорусский и азербайджанский языки как фактор развития и укрепления сотрудничества между Республикой Беларусь и Азербайджанской Республикой».

Автор более 60 научных работ, опубликованных в белорусских и международных научных изданиях (г. Вильнюс (Литва), г. Вроцлав (Польша), г. Люблин (Польша), г. Прага, (Чехия), г. Острава (Чехия), г. Екатеринбург (Россия), г. Ростов-на-Дону (Россия), г. Ярославль (Россия).

Член секции русского языка и литературы Научно-методического совета при Министерстве образования Республики Беларусь.

Научные интересы: современный русский литературный язык, русский язык как иностранный, жанроведение.

Основные публикации: Двуязычие: теория и практика: монография (в соавт.). Мн., 2012; Современный русский литературный язык: учеб. пособие (в соавт.). Мн., 2012; К вопросу о социолингвистической ситуации в Республике Беларусь (конец XX‒начало XXI вв.) (в соавт.). Praha, Ltd., 2013; Личное имя как свернутый национально-культурный текст и его репрезентация в художественном дискурсе (в соавт.). Wrocław, 2014; Русский язык как иностранный. Аудирование: практикум (в соавт.). Минск, 2015; Беларуска-азербайджанскі слоўнік (у суаўт.). Мн., 2015. 

Репозиторий    Блог