Контакты

Деканат:

(8-017) 327-80-09 (деканат, дневная форма)

(8-017) 327-80-27 (деканат, заочная форма)

(8-017) 200-84-85 (декан)

(8-017) 327-79-66 (заместители декана)


E-mail: filfak@bspu.by


Кафедры:

Кафедра языкознания и лингводидактики

(8-017) 327-80-44 

(8-017) 327-78-10

Кафедра белорусской и зарубежной литературы

(8-017) 327-78-14 

(8-017) 327-79-14

Кафедра иностранных языков

(8-017) 327-75-46  

(8-017) 200-95-61 Мы на карте:

События
Выкладчыкi

ДЗЯТКО ДЗМІТРЫЙ ВАСІЛЬЕВІЧ

загадчык кафедры

кандыдат філалагічных навук дацэнт

Нарадзіўся ў г. Мінску ў сям’і служачых.

У 2003 г. закончыў Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт па спецыяльнасці “Беларуская мова і літаратура, сусветная і айчынная культура”.

З 2003 г. працуе ў БДПУ на пасадах выкладчыка (да 2007), дацэнта (да 2009), загадчыка кафедры беларускага мовазнаўства (з 2009). У 2007 г. абараніў кандыдацкую дысертацыю на тэму “Фарміраванне і склад беларускай матэматычнай тэрміналогіі”. Лаўрэат стыпендыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь таленавітым маладым вучоным (2009). Аўтар каля 200 публікацый.

Кіруе калектывамі па распрацоўцы фундаментальных тэм “Беларуская мова ва ўсходнеславянскай лексікаграфіі: дынаміка метадалагічных падыходаў, тыпалогія формаў, вектары развіцця” (з 2011 г.), “Нацыянальная мова і мовазнаўства на сучасным этапе: стан, кірункі даследаванняў, перспектывы развіцця” (з 2011 г.).

З’яўляўся арганізатарам міжнародных і рэспубліканскіх канферэнцый: “Класічныя традыцыі духоўнай культуры ў сучасным свеце” (2008), “Нацыянальная мова і нацыянальная культура: аспекты ўзаемадзеяння” (2009, 2011, 2013), “Сёмыя Танкаўскія чытанні” (2010).

Навуковы кансультант часопіса “Роднае слова”, член рэдкалегіі навуковых зборнікаў “Нацыянальная мова і нацыянальная культура: аспекты ўзаемадзеяння” (2009, 2011, 2013), часопіса “Весці БДПУ. Серыя 1”. Уваходзіць у склад навуковага савета энцыклапедыі “Культура Беларусі”, член Рэспубліканскай тапанімічнай камісіі пры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Узнагароджаны граматамі БДПУ.

Навуковыя інтарэсы: беларуская лексікаграфія, тэрміназнаўства, гісторыя лінгвістыкі, сучасная беларуская літаратурная мова.

Асноўныя публікацыі: Беларуская матэматычная тэрміналогія: станаўленне, структура, функцыянаванне: манаграфія. Мн., 2009; Беларускае мовазнаўства: дысертацыі па беларускай мове, абароненыя ў Рэспубліцы Беларусь (1990 – 2011 гг.): навуковы даведнік. Мн., 2011 (у суаўт.); Лексикографические штудии: монография. М., 2014 (у суаўт.); Беларускі правапіс: дапам. Мінск, 2012 (у суаўт.); Беларуская мова. Прафесійная лексіка для педагогаў: вучэб. дапам. Мн., 2012 (у суаўт.); Яўхім Карскі. Мн., 2014.

Рэпазіторый


ГИРУЦКИЙ АНАТОЛИЙ АНТОНОВИЧ

доктор филологических наук профессор

Родился  в Витебской области, Беларусь. Доктор филологических наук (1991), профессор (1993). Закончил Белорусский государственный университет (1977), аспирантуру при Институте языкознания НАН Беларуси (1981). Работал в Белорусском политехническом институте заведующим кафедрой русского языка  (1982-1990), с 1991 – в Белорусском государственном педагогическом университете имени  М. Танка – заведующий кафедрой общего и русского языкознания.  

Организатор и участник многих международных и республиканских конференций. Преподавал русский язык в Мэрилендском университете (США), на курсах русского языка в ФРГ, проходил научную стажировку в Ягеллонском университете (Краков, Польша), читал лекции в  Евразийском национальном университете имени  Л.Н. Гумилева (Астана, Казахстан).

Руководитель и исполнитель проектов по Фонду фундаментальных исследований РБ, в том числе и международных, а также проектов, входящих в государственные научные программы фундаментальных исследований. Руководит проектом “Философия имени”, который выполняется совместно с Институтом философии Национальной академии наук Беларуси. Участник I–го съезда ученых Республики Беларусь. Автор около 200 публикаций. На протяжении ряда лет работал председателем ГЭК на филологическом факультете БГУ.

Подготовил 6 кандидатов наук, 5 магистров по языкознанию. Член специализированного совета по защите докторских и кандидатских диссертаций при БГУ. Член экспертного совета по научным проектам магистрантов и аспирантов при Министерстве образования РБ. Член секции “Русский язык и литература” УМО вузов  РБ по педагогическому образованию. Член редколлегии научно-методического журнала  “Вести БГПУ. Серия 1”, а также редколлегии “Ученых записок”, которые издаются  БГПУ совместно с  Бакинским славянским университетом. 

Член Союза писателей, автар книг прозы “Откровение” (Мн., 2005), “Поход” (Мн., 2006), “Армагеддон” (Мн., 2014).

Награжден нагрудным знаком “Отличник образования Республики Беларусь”, Почетными грамотами Министерства образования РБ, ректората БГПУ. Почетный   «Профессор 2003 года БГПУ».

Научные интересы: русистика, белорусистика, теория и философия языка, нейролингвистика, религиоведение, семиотика культуры.

Основные публикации: “Белорусско-русский художественный билингвизм: типология и история, языковые процессы: монография” (Мн., 1990),  “Тайна имени: монография” (Мн., 1996), “Сопоставительный курс белорусского и русского языков: учебное пособие” (в соавторстве, Мн., 1999),  “Структура слова: монография” (Мн., 2005),  “Введение в языкознание: учебное пособие” (Мн., 2008, 4-е изд.), “Введение в языкознание: практикум” (в соавторстве с Г.А. Камлевич, Мн., 2008), “Общее языкознание: учебное пособие” (Мн., 2008, 4-е изд.), “Общее языкознание: практикум” (в соавторстве с Г.А. Камлевич,  Мн., 2008), “Мовы, блiзкiя нам змалку…: научно-популярное изд.” (Мн., 2009, вместе  А.Е. Михневичем), “Нейролингвистика: учебное пособие” (Мн., 2010, совместно с И.А. Гируцким), “Двуязычие: теория и практика: монография” (в соавторстве, Мн.. 2012), “Наука и религия: учебное пособие” (в соавторстве  с Р.М. Новрузовым, М., 2013). 

Репозиторий


КУДРЕВАТЫХ ИРИНА ПЕТРОВНА

доктор филологических наук профессор

Родилась  в г. Минске. Окончила  литературно-музыкальное отделение музыкально-педагогического факультета Минского государственного педагогического института имени А.М. Горького (1976) и аспирантуру МГПИ имени А.М. Го­р­­­ького (1988). В 1989 г. защитила  кандидатскую диссертацию по анализу художественного текста, в 2002 г. – докторскую диссертацию на тему «Стилистическая роль синтаксических единиц (блоков информации) в структуре русского художественного текста». С 1976 г. работает в БГПУ, сначала преподавателем, старшим преподавателем, затем доцентом, профессором кафедры теории и истории языка. С 1981 по 1985 гг. была заместителем декана по работе с иностранными студентами. С 2001 по 2004 гг. работала заместителем декана по учебной работе филологического факультета, а с 2004 г. по 2015 г. – заведующий кафедрой культуры речи и межкультурных коммуникаций. Автор около 150 научно-методических трудов. На протяжении многих лет являлась председателем ГЭК в Могилёвском государственном университете имени А.А. Кулешова и Гродненском государственном университете имени Я. Купалы, с 2011г. – председатель ГЭК в Белорусском государственном университете и Академии музыки.

До 2015 г. входила  в состав Совета по защите докторских и кандидатских диссертаций при Белорусском государственном университете (с 2008). С 2015 г. – председатель предметной комиссии по языкознанию ВАК. Под ее круководством защитили кандидатские диссертации 4 аспиранта (один из них – гражданин КНР). Является  руководителем 4 аспирантов. Награждена многочисленными почетными грамотами.

Научные интересы: русский язык, культура речи, прагма­лингвистика, межкультурные коммуникации, коммуникативная стилистика художест­вен­ного текста, преподавание русского языка как иностранного.

Основные публикации:  Культура речи (Орфоэпия. Лексика. Фразео­логия). Мн., 2004 (в соавт.); Коммуникативные аспекты культуры речи. Мн., 2006; Модальность как смысловой код художественного текста. Белград, 2007; Словарь-справочник по куль­туре речи. Мн., 2010; Культура речи. Мн., 2010 (в соавт.); Риторика. Мн., 2011 (в соавт.); Культура речи. Мн., 2012 (в соавт.); Концептуальные характе­рис­тики языковых особенностей дискурсивного простран­ства Татьяны Толстой. «Весцi» БГПУ им. М.Та­н­ка, 2012; Грамматико-стилистические категории художест­венного текста и их экспликация. Ставрополь, 2013; Блок информации как единица анализа художественного текста: грамматико-стилистический аспект: монография. Берлин, 2014. 

Репозиторий


 ЧАЙКА НАТАЛЛЯ УЛАДЗІМІРАЎНА

доктар філалагічных навук дацэнт

Нарадзілася ў г. Мінску ў сям’і рабочых. У 1994 г. закончыла Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт па спецыяльнасці “Беларуская філалогія”. З 1994 па 1997 гг. навучалася ў аспірантуры пры кафедры сучаснай беларускай мовы БДУ. У 1998 г. абараніла кандыдацкую дысертацыю па тэме “Эліпсіс у сучаснай беларускай мове”. З верасня 1998 г. працуе на пасадах старшага выкладчыка (да 2002), дацэнта кафедры беларускага мовазнаўства. Аўтар каля 100 навуковых публікацый. Уваходзіла ў склад выканаўцаў фундаментальных навуковых даследаванняў “Нацыянальная мова і нацыянальная культура: аспекты ўзаемадзеяння” (2007 – 2010), “Cicтэмна-структурныя асновы беларускай лiтаратурнай мовы” (2006 – 2010 гг.), “Сучасная беларуская лiтаратурная мова: нормы, дынамiка, функцыянаванне” (з 2011), “Нацыянальная мова і мовазнаўства на сучасным этапе: стан, кірункі даследаванняў, перспектывы развіцця” (з 2012), прымала ўдзел у напісанні вучэбна-метадычных і вучэбных дапаможнікаў, раздзела ў граматыцы беларускай мовы, аўтар манаграфіі і даследаванняў у галіне сінтаксісу сучаснай беларускай мовы.   

 Навуковыя інтарэсы: сінтаксіс беларускай мовы, тыпалагічны сінтаксіс, гісторыя сінтаксісу.

 Асноўныя публікацыі: Тыпалогія эліпсіса ў сінтаксічнай сістэме беларускай мовы: манаграфія. Мн., 2012; Кароткая граматыка беларускай мовы: у 2 ч. Мн., 2009 (у суаўт.); Сінтаксіс сучаснай беларускай літаратурнай мовы: практыкум: вучэбны дапам. Мн., 2005 (у суаўт.); Бе­ла­рус­кая мо­ва: 8-ы кл.: дык­тан­ты, пе­ра­ка­зы, пе­ра­кла­ды. Мн., 2003 (у суаўт.); Бе­ла­рус­кая мо­ва: 9 кл.: дык­тан­ты, пе­ра­ка­зы, пе­ра­кла­ды. Мн., 2005 (у суаўт.).

Рэпазіторый


БЕССОНОВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА

кандидат филологических наук доцент

Родилась в  г. Минске в семье служащих.

В 1996 г. окончила Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка по специальности «Русский язык и литература». В 1996 г. поступила в аспирантуру БГПУ. С 1997 г. работала ассистентом  кафедры теории и истории языка, с 2004 г. - преподавателем кафедры культуры речи и методики русского языка и литературы.

В 2006 г. в НАН Беларуси защитила  кандидатскую диссертацию по теме  «Просторечие как лексико-стилистическая категория в истории русского литературного языка» (научный руководитель  – профессор, доктор филологических наук  М.Г. Булахов). С 2006 г. – старший преподаватель, а с 2007 г. – доцент кафедры культуры речи и межкультурных коммуникаций.

Занимается научно-исследовательской работай, помогает в организации научно-методических мероприятий, принимает участие в международных и республиканских конференциях. Автор около 100 публикаций.

Научные интересы:  лексикология  и фразеология, культура речи, лингвокультурология, стилистика,  история  русского языка,  лингвистика текста.

Основные публикации: Коммуникативные аспекты культуры речи (научный стиль): учебно-метод. пособие.  Мн., 2007 (в соавт.);  Особенности творческого метода А.П. Чехова. Мн.; 2007 (в соавт.); «Просторечие как лексико-стилистическая категория в истории русского литературного языка» (монография). Мн. 2007;  Культура речи: словарь-справочник. Мн., 2010 (в соавт.); Культура речи: практикум.  Мн., 2013; Современные афоризмы как культурно-языковое явление начала   XXI века.  Мариуполь, 2013.

Репозиторий


 

ГОРБАЦЕВИЧ ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА

кандидат филологических наук доцент

Родилась  в г. Минске. В 1981г. окончила Минский государственный педагогический институт им. М.Горького. С 1981 по 1986 г. работала в школах Минской области и г. Минска.  С 1986 по 1989 гг. обучалась в аспирантуре при МГПИ. В 1990 г. защитила кандидатскую диссертацию. С 1989 г. по настоящее время работает доцентом кафедры общего и русского языкознания БГПУ. Автор более 150 научных и учебно-методических публикаций. Награждена Почётными грамотами Министерства образования Республики Беларусь, Управления образования Минского облисполкома, многочисленными грамотами БГПУ.

Научные интересы: русское городское просторечие, терминоведение, акцентология, методика преподавания синтаксиса в вузе.

Основные публикации: Русский язык: учебное пособие для колледжей РФ (2016), Русский язык для подготовки к ЕГЭ (2015), Русский язык. Тематический тренажёр (2014), Русский язык в вопросах и ответах (2013), Современный русский литературный язык: пособие для вузов (2012), Русский язык: пособие-репетитор (2011), Русский язык. Стилистика. Культура речи (2010), Русский язык. Синтаксис (2009), Русский язык. Морфология (2008), Русский язык. Орфография (2007), Русский язык. Пунктуация (2006), Русский язык: пособие для подготовки к централизованному тестированию (2005), Русский язык от А до Я: учебное пособие для школьников (2004).

Репозиторий


ГУРСКАЯ ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА

кандидат филологических наук доцент

Родилась в г. Минске в семье служащих.

Кандидат филологических наук (1995), доцент (2003). Окончила Белорусский государственный университет (1990), аспирантуру при кафедре прикладной лингвистики БГУ (1994). С 1996 г. работает в БГПУ сначала ассистентом, затем преподавателем, старшим преподавателем, в настоящее время – доцентом кафедры общего и русского языкознания.

Организатор и участник многих республиканских и международных научных конференций. Проходила научную стажировку в Ягеллонском университете (Краков, Польша), в Варшаве от Фонда Науки Польской.

Участник проектов по Фонду фундаментальных исследований, международных проектов, которые выполняются совместно с Институтом Славистики Польской Академии Наук.

Является членом Международной ассоциации ономатологов, редколлегии международного научного издания “Аcta Baltico-Slavica”.

Сфера научных интересов: ономастика, балто-славянские языковые контакты, лингвокультурология, социолингвистика.

Основные публикацииСлоўнiк уласных iмёнаў у паэзii М.Багдановiча. Мн., 1997; Личное имя в когнитивном аспекте. Мн. 1999 (IX МАПРЯЛ: Докл. и сообщ.); Когнитивная лингвистика // Спецкурсы и спец­семи­нары по лингвистике: учеб-метод. пособие / Белорус. гос. пед. ун-т; под ред.: В.Д. Стари­ченка. – Минск, 2003; Древние фамилии современного белорусского ареала на славянском и балтийском фоне: монография. Мн., 2011; Proper names: culture-genic capacity, grammar, conceptualization //Atti del XXII Congresso International di scienze onomastiche. Pisa, 2006. Автор более 100 работ по ономастике, опубликованных в белорусских и международных научных изданиях.

Репозиторий 


ДИКУН ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА

кандидат филологических наук доцент

 

 В 1976 году окончила филологический факультет Минский государственный педагогический институт имени Максима Горького по специальности «Русский язык и литература». Работала учителем русского языка и литературы в средней школе № 2 г. Борисова (1976-1979 гг.),  в средней школе № 71 г. Минска (1996- 2003). Окончила аспирантуру(1979-1981) при кафедре общего и русского языкознания МГПИ им. М. Горького. Кандидатская диссертация (1983 г.) посвящена проблеме обучения учащихся русской лексике в условиях белорусско-русского двуязычия. С 1981 года работает в БГПУ сначала ассистентом, затем старшим  преподавателем, а с 1986 года  доцентом. Кандидат педагогических наук, автор и соавтор более 100 научных и научно-методических  работ, среди них учебно-методические пособия по русскому языку для учащихся 5 и 6 классов, сборники экзаменационных материалов по русскому языку для 9 и 11 классов. Является одним из разработчиков электронно-модульного комплекса обучения русскому языку для учреждений общего среднего образования. Подготовила 7 магистров педагогических наук. Член секции русского языка и литературы Научно-методического совета при Министерстве образования Республики Беларусь.Награждена Почетными грамотами БГПУ.

Научные интересы: общие вопросы методики обучения русскому языку в школе, вопросы препода-вания  методики русского языка в вузе, методика обучения орфографии,  методика развития речевой дея-тельности учащихся.

Основные публикации: Русский язык в 8-9 классах. Методические  рекомендации к учебнику. «Русский язык.8-9 кл.» (в соавт.) 1993, Русский язык в терминах и понятиях: словарь-справочник (в соавт.) 2002, Сборник текстов для изложений с лингвистическим комментарием (в соавт.) 2002, Дидактический материал по русскому языку. 6 кл (в соавт.) 2005, «Погружаемся в интересный мир образования и правописания слов»: 6 кл.: пособие для факультативных занятий, 2010, Лабораторные занятия по методике преподавания русского языка: пособие для студентов, 2010.

Репозиторий


КАМЛЕВИЧ ГАЛИНА АНАТОЛЬЕВНА

кандидат филологических наук доцент

Родилась в д. Малевичи Жлобинского района Гомельской области. Училась в Ведричской школе Василевичского района Гомельской области и в средней школе №1 г.п. Корма Гомельской области. В 1995 г. окончила Белорусский государственный педагогический университет по специальности «Русский язык и литература», в 2003 г. – аспирантуру при кафедре теории и истории языка БГПУ. Обучение в очной аспирантуре совмещала с работой на кафедре в должности ассистента. В 2004 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему «Лексические и синтаксические особенности произведений Е. Замятина» (научный руководитель – профессор,  доктор филологических наук А.А. Гируцкий).

С 2003 г. – штатный сотрудник БГПУ; в настоящее время – доцент кафедры общего и русского языкознания. Занимается научно-исследовательской и научно-методической деятельностью, принимает участие в  организации научных конференций (III Международная научная конференция «На хвалях мовы: да 90-годдзя з дня нараджэння акадэміка М.В. Бірылы» (10-11 сентября 2013 г., БГПУ); «Слово во времени и пространстве. К 95-летию со дня рождения профессора М.Г. Булахова» (12-13 ноября 2014 г., БГПУ).

Являлась руководителем 2 научных работ магистрантов. Разработала учебные программы и учебно-методические комплексы по следующим дисциплинам: «Введение в славянскую филологию», «Сопоставительная грамматика»,  «Выразительное чтение», «Общее языкознание» (в соавт.), «Введение в языкознание» (в соавт.), «Филологический анализ текста» (в соавт.), «Коммуникативная лингвистика и текстология» (в соавт.), «Русский язык как иностранный» (в соавт.), «Русский язык как иностранный (II ступень получения образования)» (в соавт.). Автор около 60 публикаций.

Научные интересы: лингвистический анализ художественного текста, общее языкознание, славянская филология, методика преподавания филологических дисциплин.

Основные публикации:  Общее языкознание: вопросы, тесты и задания: учебно-методическое пособие. Минск, 2007 (в соавт.); Общее языкознание: практикум. Минск, 2008 (в соавт.); Введение в языкознание: практикум. Минск, 2008 (в соавт.); Введение в славянскую филологию: практикум. Минск, 2010; Русский язык как иностранный. Аудирование: практикум. Минск, 2015 (в соавт.).

Репозиторий


КОЖЕМЯЧЕНКО ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА

кандидат филологических наук доцент

Родилась в г. Минске в семье служащих. В 1998 г. окончила Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка по специальности «Русский язык и литература, белорусский язык и литература», работала учителем русского языка и литературы в СШ № 201 г. Минска. В 1998 г. поступила в аспирантуру при БГПУ. В 2005 г. защитила кандидатскую диссертацию по теме «Коннотации в поэзии Марины Цветаевой» (научный руководитель – профессор, доктор филологических наук И.П. Кудреватых). Преподавательскую деятельность в БГПУ начала в 2002 г. на кафедре теории и истории языка. С 2004 г. – преподаватель кафедры культуры речи и методики преподавания русского языка. С 2006 г. – старший преподаватель, а с 2007 г. – доцент кафедры культуры речи и межкультурных коммуникаций.

Занимается научно-исследовательской работой, помогает в организации научно-методических мероприятий, принимает участие в международных и республиканских конференциях. Автор около 40 публикаций.

Научные интересы: язык поэтических произведений, культура речи и языковая коммуникация, лингвистика текста, методика преподавания русского языка.

Основные публикации: Коммуникативные аспекты культуры речи (научный стиль): учеб.-метод. пособие. Минск, 2007 (в соавт.); Культура речи: словарь-справочник. Минск, 2010 (в соавт.); Культура речи: практикум. Минск, 2012 (в соавт.).

Репозиторий


ЛОБАНЬ НАТАЛЛЯ ПЯТРОЎНА

кандыдат філалагічных навук дацэнт

Нарадзілася ў г. Мінску ў сям’і рабочых. Закончыла Мінскі дзяржаўны педагагічны інстытут імя А.М.Горкага па спецыяльнасці “Беларуская мова і літаратура” (1987) і аспірантуру пры кафедры беларускага мовазнаўства МДПІ (1991). Кандыдацкая дысертацыя (1996) прысвечана вывучэнню лексікі з канатацыйным значэннем і яе функцыянаванню ў беларускіх мастацкіх тэкстах. З 1991 г. працуе ў БДПУ на кафедры беларускага мовазнаўства – спачатку выкладчыкам, потым старшым выкладчыкам, з 1999 г. – на пасадзе дацэнта. Аўтар звыш 60 апублікаваных даследаванняў. Прымала ўдзел у напісанні 5 вучэбна-метадычных дапаможнікаў па беларускай мове для ВНУ і школ. Суаўтар тэрміналагічных выданняў і слоўнікаў, тыпавых вучэбных праграм для ВНУ, аўтар цыкла публікацый, прысвечаных праблеме канатацыі і канатацыйнай семантыкі лексічных адзінак, пытанням культуры маўлення, аналізу мовы мастацкіх твораў, вывучэнню лексікаграфічнай спадчыны Зоські Верас. З’яўлялася выканаўцай навуковых праектаў “Нацыянальная мова і нацыянальная культура: аспекты ўзаемадзеяння” (2007 – 2010), “Нацыянальная мова і мовазнаўства на сучасным этапе: стан, кірункі даследаванняў, перспектывы развіцця” (з 2010),  “Беларуская мова ва ўсходнеславянскай лексікаграфіі: дынаміка метадалагічных падыходаў, тыпалогія формаў, вектары развіцця” (з 2010). Узнагароджана Ганаровай граматай Камітэта па адукацыі Мінгарвыканкама.

Навуковыя інтарэсы: беларуская лексікалогія (канатацыйны аспект семантыкі слова),  тэрміназнаўства, культура маўлення, філалагічны аналіз мастацкага тэксту, лексікаграфічная і мастацкая спадчына Зоські Верас.

Асноўныя публікацыі: Анаціраваны спіс хрыбетных жывёл Беларусі. Мн., 1993 (у суаўт.); Руска-беларускі тлумачальны слоўнік па фізіялогіі чалавека і жывёл. Мн., 1997 (у суаўт.); Беларуская мова. Зборнік дыктантаў. Мн., 1998 (у суаўт.); Беларуская мова. Прафесійная лексіка для педагогаў. Мн., 2012 (у суаўт.); Беларуская мова (прафесійная лексіка). Мн., 2013 (у суаўт.).

Рэпазіторый 


МАРОЗ СВЯТЛАНА СЯРГЕЕЎНА

кандыдат філалагічных навук дацэнт

Нарадзілася ў г. Мінску. Закончыла Мінскі дзяржаўны педагагічны інстытут імя А.М. Горкага па спецыяльнасці “Беларуская мова і літаратура” (1984) і мэтавую аспірантуру пры кафедры беларускага мовазнаўства БДПУ (1992). Кандыдацкая дысертацыя (2001) прысвечана вывучэнню сродкаў выражэння катэгорыі пасесіўнасці ў сучаснай беларускай літаратурнай мове. Працавала настаўнікам беларускай мовы і літаратуры ў СШ №123 г. Мінска (1984 – 1989). З 1992 г. пасля заканчэння аспірантуры працавала выкладчыкам кафедры бедарускага мовазнаўства, з 2003 – на пасадзе дацэнта кафедры. З 2007 па 2010 гг. уваходзіла ў склад ЧНК па распрацоўцы навуковага праекта “Нацыянальная мова і нацыянальная культура: аспекты ўзаемадзеяння”. Аўтар каля 80 апублікаваных навуковых і навукова-метадычных прац. Прыняла ўдзел у напісанні 3 вучэбна-метадычных дапаможнікаў па беларускай мове для ВНУ. Суаўтар шматлікіх публікацый у часопісе “Роднае слова” па праблемах развіцця звязнага маўлення вучняў, нетрадыцыйных тыпаў урокаў мовы і інш.

Навуковыя інтарэсы: функцыянальная граматыка беларускай мовы, перакладазнаўства, методыка навучання ў сярэдняй і вышэйшай школе.

Асноўныя публікацыі: Сінтаксіс сучаснай беларускай літаратурнай мове: практыкум. Мн., 2005 (у суаўт.); Стараславянская мова: практыкум. Мн., 2005 (у суаўт.); Сучасная беларуская літаратурная мова: тэсты для тэматычнага кантролю. Мн., 2006 (у суаўт.).

Рэпазіторый


НЯМКОВІЧ НІНА МІКАЛАЕЎНА

кандыдат філалагічных навук дацэнт

            

Нарадзілася ў в. Маяк Слуцкага раёна Мінскай вобласці ў сям΄і служачых.

Закончыла Мінскі дзяржаўны педагагічны інстытут імя А.М. Горкага па спецыяльнасці “Беларуская мова і літаратура” (1979) і аспірантуру пры кафедры беларускага мовазнаўства (1987). Кандыдат філалагічных навук (1990). Дысертацыйнае даследаванне прысвечана вывучэнню мовы Ядвігіна Ш.

У БДПУ працуе з 1979 г. на пасадах асістэнта, старшага выкладчыка, дацэнта. У 1998 г. прысвоена вучонае званне дацэнта па спецыяльнасці “Мовазнаўства”.

Аўтар каля 90 апублікаваных даследаванняў. Прымала ўдзел у напісанні 10 вучэбна-метадычных дапаможнікаў па беларускай мове для ВНУ і школ. Суаўтар тэрміналагічнага слоўніка, слоўніка афарыстычных выслоўяў беларускіх пісьменнікаў, аўтар артыкулаў, прысвечаных аналізу мовы мастацкай літаратуры, публіцыстыкі, суаўтар цыкла публікацый па афарыстыцы (2005 - 2013), па сінтаксісе аднасастаўнага сказа (2012 - 2014). Член рэдкалегіі навуковых зборнікаў “Нацыянальная мова і нацыянальная культура: аспекты ўзаемадзеяння” (2009, 2011, 2013). Узнагароджана граматамі.

Навуковыя інтарэсы: афарыстыка, мова мастацкай літаратуры і публіцыстыкі, сінтаксіс беларускай мовы.

Асноўныя публікацыі: Язык прозы и публицистики Ядвигина Ш – Антона Левицкого. Мн., 1990; Сучасная беларуская літаратурная мова. Марфалогія. Мн., 1997 (у суаўт.); Беларуская мова: тэорыя, тэсты. Мн., 2008 (у суаўт.); Афарыстычныя выслоўі беларускіх пісьменнікаў. Мн., 2012 (у суаўт.).

Рэпазіторый


РАДЗІВАНОЎСКАЯ НАТАЛЛЯ АЛЯКСАНДРАЎНА

кандыдат філалагічных навук дацэнт

Нарадзілася ў г. Жлобін Гомельскай вобласці ў сям’і служачых. Закончыла Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка па спецыяльнасці “Беларуская мова і літаратура; сусветная і айчынная культура” (1999), магістратуру (2000) і аспірантуру БДПУ (2003). Працавала настаўніцай беларускай мовы і літаратуры ў сярэдняй школе № 107 г. Мінска. З 2003 г. працуе ў БДПУ на пасадзе выкладчыка  (да 2008), дацэнта (з 2008). У 2004 г. абараніла кандыдацкую дысертацыю на тэму “Айконімы Беларусі, суадносныя з назвамі расліннага свету: структура, утварэнне, пашырэнне”. Аўтар каля 50 публікацый. Як выканаўца ўдзельнічала ў распрацоўцы фундаментальных навукова-даследчых тэм “Нацыянальная мова і нацыянальная культура: аспекты ўзаемадзеяння” і “Нацыянальная мова і мовазнаўства на сучасным этапе: стан, кірункі даследаванняў, перспектывы развіцця”. Уваходзіла ў склад арганізацыйнага камітэта міжнародных навуковых канферэнцый “Нацыянальная мова і нацыянальная культура: аспекты ўзаемадзеяння” (2011, 2013).

Накуковыя інтарэсы: анамастыка, сучасная беларуская літаратурная мова, гендарная лінгвістыка.

Асноўныя публікацыі: Айконімы Беларусі, суадносныя з назвамі расліннага свету: структура, утварэнне, пашырэнне (аўтарэф. дыс.). Мн., 2004; Беларускі правапіс: дапам. Мн., 2012 (у суаўт.); Беларуская мова. Прафесійная лексіка для педагогаў: вучэб. дапам. Мн., 2012, (у суаўт.)

Рэпазіторый


РАДЫГІНА РЫМА ЁНАЎНА

старшы выкладчык

Нарадзілася  ў сям’і служачага ў горадзе Тракай (Літва). Адукацыя вышэйшая – Вільнюскі дзяржаўны педагагічны інстытут, філалагічны факультэт, спецыяльнасць “Руская мова і літаратура і педагогіка”, 1984 г. У БГПУ працуе з 02.09.2002 г. на пасадзе старшага выкладчыка

Сфера навуковых інтарэсаў: фанетыка літоўскай мовы, літоўская мова, гісторыя літоўскай мовы, літаратура Літвы, методыка выкладання літоўскай мовы, гісторыя літоўскага мовазнаўства, тэарэтычная граматыка літоўскай мовы, лексікалогія літоўскай мовы.

Асноўныя публікацыі: Аўтар вучэбна-метадычнага дапаможніка “Фонетика литовского языка” (у сааўтарстве). Аўтар артыкулаў: “М. Багдановіч і Вільня” (Мінск, 2012); “Аляксандр Пушкін и Літва” (Мінск, 2012); “Максім Танк і Вільнюс” (Мінск, 2012); “Янка Купала і Вільня” (Мінск, 2013).

Рэпазіторый


РАТЬКО ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА

кандидат филологических наук доцент

Родилась  в г. Минске в семье служащих. В 1988 г. закончила Минский государственный педагогический институт имени Максима Горького по специальности «Русский язык и литература». С 1988 г. работала в МГПИ ассистентом кафедры общего и русского языкознания, с 1996 г.  –  в БГПУ старшим преподавателем, затем доцентом кафедры современного русского языка, в настоящее время – доцент кафедры общего и русского языкознания. В 1999 г. защитила кандидатскую диссертацию «Типология синонимических отношений в лексике русского и белорусского языков». Автор более 130 публикаций. Принимала участие в написании более 85 учебно-методических пособий по русскому языку для университетов и школ. В 2003-2004 гг. являлась ученым секретарем совета по защите кандидатских диссертаций БГПУ. В настоящее время является ученым секретарем научно-проблемного совета по филологическим наукам БГПУ. Принимала участие во многих международных и республиканских  конференциях, в том числе в ІІІ, IV Международных форумах русистов стран СНГ и Балтии (Минск, 2009, 2010 гг.), в Международных научных конференциях «Язык и межкультурные коммуникации» (Минск – Вильнюс, 2009, 2011, 2013, 2015 гг.), в «Неделях русской филологии» (Мозырь, 2009, 2011, 2013 гг.).

Научные интересы: русская лексикология, стилистика, современный русский язык.

Основные публикации: «Синонимические отношения и их развитие в лексике  русского и белорусского языков» (Минск, 2002 г.); «Русский язык: пособие  для подготовки к обязательному централизованному тестированию» (в соавторстве) (Минск, 2004); «Пособие-репетитор для подготовки к централизованному тестированию» (в соавторстве) (Минск, 2012 г.);  «Современный русский литературный язык» (в соавторстве) (Минск, 2012 г.); «Русский язык в вопросах и ответах» (в соавторстве) (Минск, 2013 г.); «Русский язык как иностранный. Аудирование» (в соавторстве) (Минск, 2015 г.).

Репозиторий


РЖАВУЦКАЯ МАРЫНА СЯРГЕЕЎНА

кандыдат філалагічных навук дацэнт

Нарадзілася  ў г. Мінску ў сям’і рабочых. Закончыла Мінскі дзяржаўны педагагічны інстытут імя А.М. Горкага па спецыяльнасці ”Беларуская мова  і літаратура” (1984). Працавала настаўніцай беларускай мовы і літаратуры ў СШ №15 г. Мінска (1984 – 1988). Закончыла аспірантуру пры МДПІ (1991), працавала асістэнтам кафедры беларускага мовазнаўства названай установы (1991 – 2003). У 2000 г. абараніла дысертацыю на атрыманне вучонай ступені кандыдата філалагічных навук па тэме “Пераклад сінтаксічных канструкцый з беларускай мовы на рускую (на матэрыяле твораў Івана Мележа)”. З 2003 г. працуе у БДПУ на пасадзе дацэнта. У 2006 г. атрымала вучонае званне дацэнта па спецыяльнасці “Мовазнаўства”. Працавала ў складзе калектыву фундаментальнага навуковага праекта”Нацыянальная мова і нацыянальная культура: аспекты ўзаемадзеяння” (2007 – 2010). Аўтар больш за 80 апублікаваных прац, сярод якіх шэраг вучэбна-метадычных дапаможнікаў для студэнтаў ВНУ. Суаўтар аб’ёмнага цыкла публікацый у часопісе “Роднае слова”, прысвечаных метадычным аспектам выкладання беларускай мовы на ўроках у  сярэдняй школе. Узнагароджана граматай БДПУ.

Навуковыя інтарэсы:  перакладазнаўства, сучасная беларуская літаратурная мова, лінгвадыдактыка.

Асноўныя публікацыі: Стараславянская мова: практыкум. Мн, 2005 (у суаўт.). Сінтаксіс сучаснай беларускай літаратурнай мове: практыкум. Мн, 2005 (у суаўт.). Сучасная беларуская літаратурная мова: тэмы для тэматычнага кантролю.Мн, 2006 (у суаўт.).

Рэпазіторый


РЯБОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА 

кандидат филологических наук  доцент

Родилась  в д. Снов Несвижского района Минской области в семье служащих. В 2005 г. окончила Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка по специальности “Английский язык” с дополнительной специальностью “Белорусский язык и литература”, магистратуру (2006 г.) и аспирантуру (2009 г.). В 2013 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему “Вторичные квалитативные номинации в русском и белорусском языках: типология, функционирование”. Работала учителем иностранного языка в ГУО “Средняя школа № 1 г. Несвижа”, с 2006 г. – преподавателем английского языка на кафедре иностранных языков БГПУ, с 2014 г. – доцент кафедры общего и русского языкознания. Принимала участие в написании учебных пособий по английскому языку, русскому языку как иностранному.

Научные интересы: семасиология, лексикология, лексикография, стилистика, компаративная лингвистика.

Основные публикации: Совершенствуй свой ангийский: грамматика, чтение, говорение, письмо. Минск, 2007 г. (в соавторстве); Коммуникативная грамматика ангийского языка. Минск, 2008 г. (в соавторстве); Репрезентация квалитативных метафор в языке. Вильнюс, 2009. Квалітатыўныя метафары пеяратыўнай скіраванасці. Минск, 2009. Структура беларускага субстантыўнага квалітатыва. Минск, 2009. Вторичные квалитативные номинации в русском и белорусском языках: структура, типология. Минск, 2013. Адъективы температурной направленности в русском и белорусском языках. Минск, 2014. Языковая репрезентация одорических номинаций (на примере русских и белорусских адъективов). Минск, 2014. Русский язык как иностранный. Аудирование. Минск, 2015 г. (в соавторстве).

Репозиторий


САЎКО УЛАДЗІМІР ПАЎЛАВІЧ

кандыдат педагагічных навук дацэнт

Нарадзіўся ў в. Брольнікі Навагрудскага раёна Гродзенскай вобласці ў сялянскай сям’і. Закончыў філалагічны факультэт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта па спецыяльнасці “Беларуская і руская мова і літаратура” (1984) і завочна аспірантуру БДПУ (1992). Працаваў настаўнікам беларускай мовы і літаратуры ў СШ №2 г. Мазыра, выкладчыкам кафедры беларускай мовы  Мазырскага педагагічнага інстытута.

З 1989 г. працуе на кафедры беларускага мовазнаўства БДПУ. У 1995 г. абараніў кандыдацкую дысертацыю, прысвечаную развіццю маўлення школьнікаў пры вывучэнні марфалогіі. Кандыдат педагагічных навук, дацэнт.

Мае больш за 80 навуковых і навукова-метадычных публікацый. Суаўтар праграм і вучэбных дапаможнікаў па беларускай мове для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі Рэспублікі Беларусь, вучэбных дапаможнікаў па методыцы выкладання беларускай мовы. Удзельнічаў у рэалізацыі Дзяржаўных навукова-тэхнічных праграм “Адукацыя і здароўе” (2008), “Сучаснае адукацыйнае асяроддзе” (2009). З’яўляўся старшынёй секцыі беларускай мовы Навукова-метадычнага савета пры Міністэрстве адукацыі Рэспублікі Беларусь. Узнагароджаны граматай БДПУ.

Навуковыя інтарэсы: методыка выкладання беларускай мовы, сучасная беларуская мова.

Асноўныя публікацыі: Развіццё маўлення школьнікаў пры вывучэнні марфалогіі (назоўніка і прыметніка): дапам.. Мн., 2000; Методыка выкладання беларускай мовы: практыкум: вучэб. дапам. Мн., 2006 (у суаўт.); Методыка выкладання беларускай мовы: вучэб. дапам. Мн., 2007 (у суаўт.); Беларуская мова: вучэбны дапаможнік для 10 класа агульнаадукацыйных школ з беларускай мовай навучання. Мн., 1999 (у суаўт.); Беларуская мова: вучэбны дапаможнік для 11-га класа агульнаадукацыйных школ з беларускай мовай навучання. Мн., 2000 (у суаўт.); Беларуская мова: падручнік для 10 кл. устаноў, якія забяспечваюць атрыманне агульн. сярэдн. адукацыі, з бел. мовай навучання з 11-гадовым тэрмінам навучання. Мн., 2004 (у суаўт.); Беларуская мова: падручнік для 11 кл. устаноў, якія забяспечваюць атрыманне агульн. сярэдн. адукацыі, з бел. мовай навучання з 11-гадовым тэрмінам навучання. Мн., 2004 (у суаўт.); Беларуская мова: эксперыментальны вучэбны дапаможнік для 11 класа ўстаноў, якія забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыі, з белар. і руск.  мовамі навучання з 12-гадовым тэрмінам навучання з паглыбленым вывучэннем беларускай мовы. Мн., 2004 (у суаўт.); Беларуская мова: эксперыментальны вучэбны дапаможнік для 12 класа ўстаноў, якія забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыі, з белар. і руск.  мовамі навучання з 12-гадовым тэрмінам навучання (паглыблены ўзровень). – Мінск, 2005 (у суаўт.); Беларуская мова: вучэбны дапаможнік для 10-га класа агульнаадукацыйных устаноў з беларускай і рускай мовамі навучання. Мн., 2009 (у суаўт.); Беларуская мова: вучэбны дапаможнік для 11-га кл. агульнаадукацыйных устаноў з беларус. і рус. мовамі навучання. Мн., 2010 (у суаўт.); Беларуская мова ў 11 класе: вучэбна-метадычны дапаможнік для настаўнікаў устаноў агульн. сярэдн. адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання. Мн., 2011 (у суаўт.); Беларуская мова ў 10 класе: вучэбна-метадычны дапаможнік для настаўнікаў устаноў агульн. сярэдн. адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання. Мн., 2011 (у суаўт.).

Рэпазіторый


СОЛОВЬЁВА НАТАЛЬЯ ВАЛЕНТИНОВНА

кандидат филологических наук  доцент

Родилась в г. Кобрине Брестской области в семье военнослужащих. Окончила Белорусский государственный университет по специальности «Русский язык и литература» (2001), аспирантуру при кафедре русского языка БГУ (2005). В 2005 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему “Лексика войны и мира в русской деловой письменности конца XVI-XVII вв.: лингво-когнитивный аспект”. С 2006 г. работает в БГПУ, сначала преподавателем, затем доцентом кафедры общего и русского языкознания.

Разработала учебные программы и учебно-методические комплексы по дисциплинам «Диалектология», «Старославянский язык», «История русского языка» (в соавт.), «Коммуникативная лингвистика и текстология» (в соавт.). Автор более 40 научных публикаций.

Научные интересы: историческая лексикология и фразеология русского языка, этимология, историческая стилистика, семантика.

Основные публикации: Коммуникативные аспекты культуры речи (научный стиль). Мн., 2007 (в соавт.); Историческая грамматика русского языка: Практикум. Мн., 2008 (в соавт.); The Concepts of «War» and «Peace» in the Old Russian Language Picture of the World: The Genesis of Antonymous Relations // Respectus Philologicus, 2009. Nr.16 (21); Русские «вести-куранты» XVII века: у истоков новостного дискурса // Aktuálne otázky teórie diskurzu. Prešov, 2013; Русский язык как иностранный. Аудирование: практикум. Минск, 2015 (в соавт.).

Репозиторий


СТАРАСЦЕНКА ТАЦЦЯНА ЯЎГЕНАЎНА

кандыдат філалагічных навук дацэнт

Нарадзілася ў г. Мінску ў настаўніцкай сям’і. Закончыла Мінскі дзяржаўны педагагічны інстытут імя А.М. Горкага па спецыяльнасці “Беларуская мова і літаратура” (1993). З 1993 г. працуе ў БДПУ – спачатку на пасадзе асістэнта, а з 2004 г. – на пасадзе дацэнта кафедры беларускага мовазнаўства. Кандыдацкая дысертацыя (2001) прысвечана вывучэнню лексіка-стылістычных сродкаў рэалізацыі кантрасту (на матэрыяле твораў Алеся Разанава). Аўтар звыш 100 апублікаваных даследаванняў. Удзельнічала ў напісанні звыш 40 вучэбна-метадычных дапаможнікаў і публікацый па беларускай мове для школ і ВНУ. Распрацоўвае раздзел “Лінгвістычная стылістыка” ў фундаментальным навуковым праекце “Нацыянальная мова і нацыянальная культура: аспекты ўзаемадзеяння”. Аўтар цыкла публікацый у часопісе “Роднае слова”, прысвечаных даследаванню структурных адзінак тэксту, моўнай кампазіцыі, лінгвістычнаму аспекту вобраза аўтара і вобраза апавядальніка, стылістычнаму і дыскурс-аналізу мастацкага тэксту. Актыўна супрацоўнічае са сферай школьнай адукацыі. Кіравала паэтычнымі гурткамі (1995 – 1998), удзельнічае ў правядзенні алімпіяд па беларускай мове, выступае з лекцыямі перад настаўнікамі беларускай мовы і літаратуры ў Мінскім гарадскім інстытуце развіцця адукацыі. Працавала карэспандэнтам “Настаўніцкай газеты” (1997 – 2000), вяла перадачы на радыёстанцыі “Беларусь” (2007 – 2013).  

Навуковыя інтарэсы: стылістыка, лексікалогія, мастацкая камунікацыя, культура маўлення.

Асноўныя публікацыі: Стылістыка тэксту. Мн., 2007; Беларуская мова: Тэставы трэнажор: для падрыхтоўкі да цэнтралізаванага тэсціравання. Мн., 2008 (у суаўт.); Стылістыка беларускай мовы. Мн., 2009 (у суаўт.); Дыктанты па беларускай мове (9 – 11 класы). Мн., 2013 (у суаўт.); Стылістыка беларускай мовы. Мн., 2013. 

Рэпазіторый


ТРУТЬКО ВИКТОРИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА

 кандидат филологических наук  доцент

Родилась в г.Марьина Горка Пуховичского района Минской области. В 1996 г. с отличием закончила Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка по специальности “Русский язык и литература”,  в 1999 г. – аспирантуру при кафедре теории и истории языка БГПУ. С 2000 г. работает в БГПУ в должности преподавателя (до 2004 г.) и доцента. В 2002 г. под руководством профессора, доктора филологических наук А.А. Гируцкого защитила кандидатскую диссертацию на тему “Особенности языка художественных произведений Д.С. Мережковского (сравнения и цветообозначения)”.

Занимается научно-исследовательской и научно-методической деятельностью, принимает участие в организации научных конференций, руководит филиалом кафедры общего и русского языкознания на базе ГУО «Гимназия №18 г.Минска».

Разработала учебные программы и учебно-методические комплексы по следующим дисциплинам: «Стилистика», «История русского литературного языка», «История русского языка» (в соавт.), «Коммуникативная лингвистика и текстология» (в соавт.), «Русский язык как иностранный» (в соавт.). Автор около 40 публикаций. Преподает теоретические курсы “Стилистика”, “История русского литературного языка”, практический курс “Русский язык как иностранный”.

Научные интересы: стилистика, риторика, история русского языка, язык художественных произведений, методика преподавания русского языка.

Основные публикации: Спецкурсы и спецсеминары. Мн., 2007 (в соавт.); Особенности анализа рассказа «Мери Кэт» Н.Лупсякова. Мн., 2008; Особенности синтаксиса “малой” прозы Л.Улицкой. Мн., 2013; Русский язык как иностранный. Аудирование: практикум. Минск, 2015 (в соавт.).

Репозиторий


УРБАН ВОЛЬГА ВАЛЯНЦІНАЎНА

кандыдат філалагічных навук дацэнт

Нарадзілася ў г. Мінску. Закончыла Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка па спецыяльнасці “Беларуская мова і літаратура” (1999) і аспірантуру пры кафедры беларускага мовазнаўства БДПУ (2002). Кандыдацкая дысертацыя (2002) прысвечана вывучэнню катэгорыі ацэнкі ў беларускай дыялектнай мове (на матэрыяле субстантываў-характарыстык асобы). Працавала настаўнікам беларускай мовы і літаратуры (1996 – 1999), выкладчыкам кафедры беларускага мовазнаўства БДПУ (2001 – 2007), з 2007 г. – на пасадзе дацэнта кафедры беларускага мовазнаўства БДПУ. Аўтар каля 60 навуковых, метадычных і навукова-метадычных публікацый. Суаўтар вучэбных і вучэбна-метадычных дапаможнікаў для ВНУ і школ. Член рэдкалегіі навуковых зборнікаў “Нацыянальная мова і нацыянальная культура: аспекты ўзаемадзеяння” (2009, 2011, 2013).

Навуковыя інтарэсы: беларуская дыялекталогія, словаўтварэнне, лексікалогія, методыка выкладання беларускай мовы.

Асноўныя публікацыі: Беларуская мова: Пераказы: 10 – 11 класы. Мн., 2004 (у суаўт.); Стылістыка беларускай мовы: Вучэбна-метадычны дапаможнік. Мн., 2009 (у суаўт.); Беларускі правапіс: дапаможнік. Мн., 2011 (у суаўт.); Беларускі правапіс: дапаможнік. Мн., 2012 (у суаўт.); Беларуская мова. Прафесійная лексіка для педагогаў: вучэбны дапаможнік. Мн., 2012. (у суаўт.); Беларуская мова (прафесійная лексіка): дапаможнік. Мн., 2013 (у суаўт.).

Рэпазіторый


ФЕДОРИНЧИК АЛЛА НИКОЛАЕВНА

В 1993 г. окончила филологический факультет МГПИ им. А.А. Кулешова по специальности «Русский язык и литература». На кафедре культуры речи и межкультурных коммуникаций работает преподавателем с 2007 года. В 2013 году успешно окончила аспирантуру при БГПУ им. М. Танка, получила «Диплом исследователя». После окончания аспирантуры активно работает над завершением диссертации. Федоринчик А.Н. осуществляет учебную деятельность на высоком научно-методическом уровне, принимает участие в международных и республиканских конференциях.

Научные интересы: русский язык, культура речи, когнитивная лингвистика, лингвокультурология, методика русского языка.

Основные публикации: «Концепт жизнь в поэзии Б. Пастернака» (Язык и межкультурные коммуникации: Материалы II Международной научной конференции, Вильнюс, 12 – 15 мая 2009 г. (KALBA IR TARPKULTURINE KOMUNIKACIJA, Konferencijos medžiaga, 1 DALIS, Vilnius, 2009), «Концепт «Тоска» в поэзии Б. Пастернака» (Весці БДПУ, Сер. 1. Педагогіка. Псіхалогія. Філалогія. – 2010. – № 4), Культура речи: словарь-справочник. Минск, 2010 (в соавт.), «К вопросу о лингвоконцептуальном анализе поэтического текста» (Вестник БООПРЯИ. – 2011. – № 1), Культура речи: практикум. Минск, 2012 (в соавт.), «Образная составляющая концепта «Любовь» в поэтическом дискурсе Б. Пастернака и В. Брюсова» (Весці БДПУ, Сер. 1. Педагогіка. Псіхалогія. Філалогія. – 2012. – № 4), «Глагольная синтагматика концепта «Любовь» в поэзии Б. Пастернака» (Весці БДПУ, Сер. 1. Педагогіка. Псіхалогія. Філалогія. – 2013. – № 4).

Репозиторий


ЧУХАНОВА АНЖЕЛА ВИКТОРОВНА

кандидат филологических наук  доцент

Родилась в г. Дубровно Витебской области в семье служащих. В 1992 г. с отличием закончила Витебский государственный педагогический институт имени С.М. Кирова по специальности «Русский язык и литература», в 2006 г. – аспирантуру (БГУ). В декабре 2006 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему «Динамика жанров публицистического стиля в русском языке (на материале рекламных очерков и рекламных интервью)».

В БГПУ работает с 2006 г. В настоящее время – доцент кафедры общего и русского языкознания.

Является руководителем 2 научных работ магистрантов из КНР.

Член ВНК № Г11ЛИТ-011 «Пограничье», член ВНК № Г1ЗАЗ-002 «Белорусский и азербайджанский языки как фактор развития и укрепления сотрудничества между Республикой Беларусь и Азербайджанской Республикой».

Автор более 60 научных работ, опубликованных в белорусских и международных научных изданиях (г. Вильнюс (Литва), г. Вроцлав (Польша), г. Люблин (Польша), г. Прага, (Чехия), г. Острава (Чехия), г. Екатеринбург (Россия), г. Ростов-на-Дону (Россия), г. Ярославль (Россия).

Член секции русского языка и литературы Научно-методического совета при Министерстве образования Республики Беларусь.

Научные интересы: современный русский литературный язык, русский язык как иностранный, жанроведение.

Основные публикации: Двуязычие: теория и практика: монография (в соавт.). Мн., 2012; Современный русский литературный язык: учеб. пособие (в соавт.). Мн., 2012; К вопросу о социолингвистической ситуации в Республике Беларусь (конец XX‒начало XXI вв.) (в соавт.). Praha, Ltd., 2013; Личное имя как свернутый национально-культурный текст и его репрезентация в художественном дискурсе (в соавт.). Wrocław, 2014; Русский язык как иностранный. Аудирование: практикум (в соавт.). Минск, 2015; Беларуска-азербайджанскі слоўнік (у суаўт.). Мн., 2015. 

Репозиторий


ШАБОВІЧ МІКАЛАЙ ВІКТАРАВІЧ

кандыдат філалагічных навук дацэнт

Нарадзіўся ў в. Бадзені Мядзельскага раёна Мінскай вобласці ў сялянскай сям’і. Закончыў Мінскі дзяржаўны педагагічны інстытут імя А.М. Горкага па спецыяльнасці “Беларуская мова і літаратура” (1981) і аспірантуру пры ім (1989). Кандыдацкая дысертацыя (2004) прысвечана вывучэнню аказіянальнай лексікі ў беларускіх мастацкіх тэкстах 20-х гадоў ХХ ст. Працаваў настаўнікам роднай мовы і літаратуры ў Шыпкоўскай васьмігадовай школе Вілейскага раёна (1981 – 1986). Пасля заканчэння аспірантуры працуе на кафедры беларускага мовазнаўства БДПУ: спачатку на пасадзе асістэнта, потым старшага выкладчыка, а з 2005 года – на пасадзе дацэнта. У спісе навуковых публікацый – каля 50 пазіцый. Член Саюза пісьменнікаў Беларусі (1989). Аўтар некалькіх паэтычных зборнікаў і кнігі гумару “Хор болей не спявае”, уганараванай Рэспубліканскай літаратурнай прэміяй “Залаты Купідон” як лепшая кніга 2008 г. у намінацыі “Сатыра і гумар”. Узнагароджаны медалём Саюза пісьменнікаў Беларусі “За вялікі ўклад у літаратуру” і шматлікімі граматамі.

Навуковыя інтарэсы: лексікалогія, дэрываталогія.

Асноўныя публікацыі: Аказіянальныя словы ў беларускіх мастацкіх тэкстах 20-х гадоў ХХ стагоддзя: манаграфія. Мн., 2013; Патрыятычнае выхаванне сродкамі сучаснай беларускай паэзіі: дапам. Мн., 2007; Аўтарская словатворчасць як адна з крыніц узбагачэння лексікі сучаснай беларускай літаратурнай мовы // Весці БДПУ, 2010, №3; Аказіянальныя назоўнікі ў мастацкіх тэкстах  20-х гг. ХХ ст. // Моўныя адзінкі ў кантэксце: Зб. навук. арт. – Мінск: МДПІ, 1991; Аказіяналізмы ў беларускіх мастацкіх тэкстах (да праблемы даследавання) // Слова. Вобраз. Кантэкст: зб. навук. арт. Мн., 1994.

Рэпазіторый