Контакты

Деканат:

(8-017) 327-80-09 (деканат, дневная форма)

(8-017) 327-80-27 (деканат, заочная форма)

(8-017) 200-84-85 (декан)

(8-017) 327-79-66 (заместители декана)


E-mail: filfak@bspu.by


Кафедры:

Кафедра языкознания и лингводидактики

(8-017) 327-80-44 

Кафедра белорусской и зарубежной литературы

(8-017) 327-78-14 

(8-017) 327-79-14

Кафедра иностранных языков

(8-017) 327-75-46  

(8-017) 200-95-61 Мы на карте:

События
СНИЛ

Положение о СНИЛ БГПУ

План работы студенческих научно-исследовательских лабораторий (СНИЛ) на 2018/2019 учебный год

На факультэце дзейнічаюць 4 навукова-даследчыя лабараторыі:

 1. “Сродкі выражэння экспрэсіўнасці ў мове і маўленні”;
 2. “Сучасны літаратурны працэс у рэцэпцыі будучых настаўнікаў”;
 3. “Лингвокультурологический аспект изучения русского языка в вузе и школе”;
 4. "Духовно-нравственный потенциал и художественные особенности выдающихся произведений литературы США"

УДЗЕЛЬНІКІ СТУДЭНЦКІХ НАВУКОВА-ДАСЛЕДЧЫХ ЛАБАРАТОРЫЙ МАЮЦЬ МАГЧЫМАСЦЬ:

 • выступаць на канферэнцыях – факультэцкіх, універсітэцкіх, міжвузаўскіх, рэспубліканскіх, міжнародных;
 • знаёміцца і працаваць разам з вядомымі ў краіне і за мяжой вучонымі;
 • наведваць круглыя сталы, майстар-класы, прысвечаныя актуальным праблемам літаратуразнаўства і лінгвістыкі;
 • публікаваць уласныя артыкулы і тэзісы дакладаў у навуковых, навукова-метадычных часопісах і зборніках;
 • пашыраць кругагляд, паглыбляць веды ў абранай галіне;
 • ствараць станоўчы імідж у вачах выкладчыкаў.

Кафедра  мовазнаўства і лінгвадыдактыкі

Прадмет даследавання – сродкі выражэння экспрэсіўнасці (эмацыянальнасці, ацэначнасці, вобразнасці) ў мове і маўленні.

Аб’ект даследавання – вуснае і пісьмовае маўленне (мастацкія, публіцыстычныя і інш. тэксты), інтэрнэт-сайты, лексікаграфічныя крыніцы.

Мэта – комплекснае даследаванне лексічных і фразеалагічных сродкаў выражэння экспрэсіўнасці ў мове і маўленні ў семантыка-функцыянальным, лексікаграфічным і метадычным аспектах.

Асноўныя задачы:

 • даследаваць экспрэсіўны лексічны і фразеалагічны фонд сучаснай беларускай літаратурнай мовы,
 • у працэсе даследавання правесці збор і аналіз фактычнага матэрыялу на якасна новым узроўні, выкарыстоўваючы разнастайныя метады даследавання (апісальны ў спалучэнні з прыёмамі філалагічнага каментарыю тэксту, параўнальна-супастаўляльны метад, метад семнага (кампанентнага) аналізу, статыстычны (комплексны) метад з элементамі анкетавання),
 • на матэрыяле вусных і пісьмовых крыніц прааналізаваць асаблівасці функцыянавання лексічных і фразеалагічных сродкаў выражэння як узуальных, так і аказіянальных экспрэсіўных значэнняў ва ўзаемасувязі з вырашэннем пэўных стылістычных задач і пытанняў культуры маўлення,  
 • правесці класіфікацыю, даць тэматычную і лексіка-семантычную характарыстыку сродкаў выражэння экспрэсіўнасці і эмацыянальнасці, выявіць іх стылістычныя функцыі,
 • выпрацаваць методыку выяўлення і апісання (аналізу) лексічных і фразеалагічных сродкаў выражэння экспрэсіўнасці  ў мове і маўленні, прапанаваць мадэль тыпалогіі, структуравання адпаведных моўных адзінак,
 • правесці лексікаграфічную апрацоўку сабранага фактычнага матэрыялу,
 • даць канкрэтныя метадычныя рэкамендацыі па выкарыстанні даследаванага  фактычнага матэрыялу (распрацоўка практычных заданняў, слоўнікаў і г.д.).

Практычная значнасць даследавання і мяркуемыя вынікі. Практычная значнасць даследавання заключаецца ў выкарыстанні яго асноўных вынікаў пры далейшай распрацоўцы тэорыі экспрэсіўнасці (канатацыі), мовы мастацкіх твораў, праблем семантыкі, пытанняў культуры маўлення і функцыянальнай стылістыкі, пытанняў лексікаграфіі ва ўстановах вышэйшай адукацыі, а таксама ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі. Матэрыялы  даследавання знойдуць сваё прымяненне пры стварэнні слоўнікаў беларускай мовы, пры напісанні падручнікаў і дапаможнікаў новага пакалення для студэнтаў і школьнікаў.


Предмет исследования – лингвокультурология как наука о «живодействующей связи языка и культуры» (В.Н. Телия) и сама лингвокультура, воплощенная и закрепленная в знаках языка и проявляющаяся в речевых процессах. В фокусе внимания находится также национально-культурная специфика языкового сознания, речевой деятельности и коммуникации, предопределяющая специфику национально-культурной составляющей дискурса.

Цель работы СНИЛ – изучение основных тенденций развития лингвокультурологии, паремиологии, теории межкультурных коммуникаций и этнолингвистики как современных научных направлений.

Задачи:

1) ознакомление  с концептуальными основами лингвокультурологии как современной комплексной науки интегративного характера;
2) формирование базовых знаний о взаимозависимости и взаимообусловленности языка и культуры, рассмотренных сквозь призму Homo Loquens (человека говорящего) как основного субъекта языка, культуры, коммуникации;
3) формирование основополагающего представления о том, что, изучая русский язык, мы обучаем языку русской культуры и умению общаться на языке русской культуры в условиях межкультурной  коммуникации;
4) воспитание навыков культуры взаимодействия в условиях межкультурной коммуникации при ведущей роли нравственных и этических норм, основанных на идеях взаимоуважения и толерантности, стремлении к сотрудничеству, укреплении взаимопонимания между представителями различных социальных групп, мировоззренческих позиций, национальных культур.

Планируемые результаты работы:

 1. участие в научных конференциях;
 2. публикации в сборниках материалов конференций.

 


Кафедра беларускай і замежнай літаратуры

Мэта дзейнасці СНДЛ – даследаванне набыткаў сучаснага літаратурнага працэсу ў літаратуразнаўчым і метадычным аспектах.

Задачы дзейнасці:

 • тэарэтычны аналіз навуковых крыніц, прысвечаных вывучэнню агульных пытанняў развіцця сучаснага літаратурнага працэсу;
 • паглыбленне і пашырэнне ведаў пра сучасную літаратурную сітуацыю і асноўныя заканамернасці яе развіцця;
 • крытычнае асэнсаванне новых з’яў сучаснага літаратурнага працэсу, вызначэнне крытэрыяў іх навуковай ацэнкі;
 • распрацоўка аўтарскіх методык вывучэння твораў пісьменнікаў-сучаснікаў ва ўстановх агульнай сярэдняй адукацыі, выкарыстанне метадычных напрацовак падчас педагагічнай практыкі;
 • арганізацыя студэнцкіх навуковых і навукова-практычных канферэнцый і семінараў.

Навукова-практычныя, навукова-метадычныя:

Укараненне вынікаў навуковых даследаванняў ў практыку ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі г. Мінска (ліцэй № 1, гімназія № 12 і іншыя базы педагагічнай практыкі студэнтаў філалагічнага факультэта):

 • выступленне з навуковымі паведамленнямі-анонсамі літаратурных навінак на ўроках пазакласнага чытання, факультатыўных занятках;
 • выяўленне і далучэнне да навуковай работы навучэнцаў старшых класаў;
 • кансультацыя старшакласнікаў пры напісанні імі даследчых работ для прадстаўлення на конкурсы;
 • дапамога настаўнікам у падрыхтоўцы школьнікаў да ўдзелу ў Рэспубліканскай студэнцкай навукова-практычнай канферэнцыі “Студэнцкая навука – інавацыйны патэнцыял будучыні” (БДПУ);
 • арганізацыя і правядзенне пазакласных мерапрыемстваў па беларускай літаратуры для студэнтаў філалагічнага факультэта і навучэнцаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі (літараратурных імпрэз, чытанняў, конкурсаў);
 • арганізацыя сустрэч з сучаснымі пісьменнікамі і паэтамі, прэзентацый новых кніг;
 • папулярызацыя твораў сучаснай беларускай літаратуры, павышэнне прэстыжу літаратурнай адукацыі.

Вынікі работы:

 


Основные научные направления СНИЛ:

 • расширение кругозора студентов в области современных методологий литературоведческого исследования на основе изучения теории М.М.Бахтина, Д.Д.Фрейзера и др. крупнейших литературоведов ХХ в.;
 • развитие навыков использования различных методов литературоведческого исследования на основе изучения теории М.М.Бахтина, Д.Д.Фрейзера и др. крупнейших литературоведов ХХ века при анализе конкретных литературных произведений, представляющих вершинные достижения американской литературы (произведения Купера, Драйзера, Стейнбека, Фолкнера, Апдайка и др.);
 • обогащение и углубление знаний студентов о современном литературном процессе в США на основе изучения основных тенденций в развитии американской литературы на протяжении двух веков;
 • изучение типологических соответствий между американской и белорусской литературой.