Контакты

Деканат:

(8-017) 311-22-21, внутренний 377 (деканат)

(8-017) 311-22-14, внутренний 119 (декан)

(8-017) 311-22-20, внутренний 375 (заместители декана по учебной работе, по научной работе)

(8-017) 311-22-19, внутренний 376 (заместитель декана по воспитательной работе)

 


E-mail:   filfak@bspu.by 


Кафедры:

Кафедра языкознания и лингводидактики

(8-017) 311-22-24, внутренний 380

Кафедра белорусской и зарубежной литературы

(8-017) 311-22-17, внутренний 379

Кафедра иностранных языков

Заведующий кафедрой

(8-017) 311-22-15, внутренний 212

Преподавательская

(8-017) 311-22-16, внутренний 211

E-mail: lingva2006@bspu.by



Мы на карте:

События
Темы НИР кафедр

В соответствии с Планом научно-исследовательских работ БГПУ на 2021–2025 годы основные направления научных исследований факультета сосредоточены на разработке следующих научно-исследовательских тем:

Кафедра

Тема

Кафедра языкознания и лингводидактики

1. Рапрацоўка тэарэтыка-метадалагічных асноў, зместу і навукова-метадычнага забеспячэння падрыхтоўкі спецыялістаў у галіне лінгвадыдактыкі»;

2. «Катэгорыядэструктыўнасці і яерэпрэзентатыўнасць у беларускаймове»;

3. «Тэрмінаграфічныкантынуумбеларускайлінгвістыкі»;

4. «Экалогіямовы і маўлення як важнейшыхскладнікаўінфармацыйнайпрасторы (на матэрыялеінтэрнэт-прасторы і беларускіх СМІ)»;

5. «Старажытнарускаяаснова і новаўтварэнні ў лексіка-фразеалагічныхсаставахстарабеларускай і старарускаймоўпачатковагаперыядуіхсамастойнагафункцыянавання (XIV–XVII стст.)»;

6. «Кагнітыўна-дыскурсіўная структура мастацкагатэксту: семантыка-сінтаксічныя і лексіка-граматычныяасаблівасці».

Кафедра белорусской и зарубежной литературы

1. «Вывучэнне беларускай і сусветнай літаратуры ва ўстановах агульнай сярэдняй і вышэйшай адукацыі на аснове кампетэнтнаснага падыходу»;

2. «Художественное воплощение и рецепция национальных, гендерных и религиозных аспектов в дискурсе современных англоязычных литератур и в белорусской литературе»;

3. «Беларуская і сусветная літаратура мяжы ХХ–ХХІ стагоддзяў у сістэме міжкультурных камунікацый: інтэрдысцыплінарны падыход».

Кафедра иностранных языков

1. «Разработать научно-методическое обеспечение формирования иноязычной коммуникативной компетентности студентов педагогических специальностей в процессе обучения иностранному языку»;

2. «Нацыянальна-культурная спецыфіка рэпрэзентацыі ўнутранага свету чалавека ў беларускай мове».