Контакты

Деканат:

(8-017) 327-80-09 (деканат, дневная форма)

(8-017) 327-80-27 (деканат, заочная форма)

(8-017) 200-84-85 (декан)

(8-017) 327-79-66 (заместители декана)


E-mail: filfak@bspu.by


Кафедры:

Кафедра языкознания и лингводидактики

(8-017) 327-80-44 

(8-017) 327-78-10

Кафедра белорусской и зарубежной литературы

(8-017) 327-78-14 

(8-017) 327-79-14

Кафедра иностранных языков

(8-017) 327-75-46  

(8-017) 200-95-61 Мы на карте:

События
Тематика магистерских работ

Темы магистерских диссертаций на 2017 - 2018 учебный год (кафедра общего и русского языкознания)

 

Тэматыка магістарскіх работ кафедры беларускай літаратуры і культуры на 2016 - 2017 навучальны год  спампаваць

Тэматыка магістарскіх работ кафедры беларускага мовазнаўства

 1. Складаназалежныя сказы з некалькімі даданымі часткамі ў прозе Якуба Коласа (структурнае мадэляванне).
 2. Простыя сказы ўскладненай будовы як сродак мастацкай вобразнасці ў прозе У.Караткевіча.
 3. Аказіянальныя словы ў беларускай мастацкай літаратуры 20 – 30-х гадоў ХХ ст.
 4. Навукова-метадычныя асновы дэрывацыйных ад’ектываў у палескіх гаворках.
 5. Адапелятыўныя прозвішчы жыхароў Гомельшчыны: семантыка, структура, пашырэнне.
 6. Тыпалогія беларускіх інкарпараваных слоўнікаў першай паловы ХХ стагоддзя.
 7. Структурна-семантычныя асаблівасці намінацый посуду ў беларускіх гаворках.
 8. Прыметнікі-кампазіты ў беларускай прозе 20-30 гадоў ХХ стагоддзя.
 9. Лінгвістычная спадчына М.Я. Пецюкевіча ў кантэксце сучаснай лінгвістыкі.
 10. Дзеясловы са значэннем эматыўнасці ў сучаснай беларускай літаратурнай мове: семантыка-словаўтваральны аспект.
 11. Прыслоўі ў беларускай дыялектнай мове: склад, семантыка, утварэнне.
 12. Фарміраванне правільнасці маўлення школьнікаў пры вывучэнні марфалогіі на ўроках беларускай мовы ў 6-7 класах..
 13. Фанетычны фонд мастацкага маўлення.
 14. Фразеалагічныя адзінкі з кампанентамі саматызмамі ў беларускай і літоўскай мовах.
 15. Склад і ўтварэнне найменняў культавых пабудоў у беларускай мове.
 16. Прозвішчы жыхароў Маладзечаншчыны: склад, семантыка, утварэнне.
 17. Метады і прыёмы развіцця звязнага маўлення вучняў 5 класа агульнаадукацыйных устаноў.