Контакты

Деканат:

(8-017) 327-80-09 (деканат, дневная форма)

(8-017) 327-80-27 (деканат, заочная форма)

(8-017) 200-84-85 (декан)

(8-017) 327-79-66 (заместители декана)


E-mail: filfak@bspu.by


Кафедры:

(8-017) 327-80-44 (кафедра белорусского языкознания)

(8-017) 327-78-14 (кафедра белорусской литературы и культуры)

(8-017) 327-78-10 (кафедра общего и русского языкознания)

(8-017) 327-79-14 (кафедра русской и зарубежной литературы)

(8-017) 327-75-46  (8-017) 200-95-61 (кафедра иностранных языков)Мы на карте:

События
Каталог учебных дисциплин

І ступень высшего образования

 

Спецыяльнасць 1 - 02 03 01 Беларуская мова і літаратура

Актуальныя праблемы беларускай мовы

Актуальные проблемы белорусского языка    
Беларускае мовазнаўства Белорусское языкознание    
Беларуская анамастыка (па выбары) Белорусская ономастика (по выбору)    
Беларуская дыялекталогія Белорусская диалектология    
Беларуская лексікаграфія (па выбары) Белорусская лексикография (по выбору)    
Гісторыя беларускай мовы История белорусского языка    
Культура маўлення Культура речи    
Методыка выкладання беларускай мовы Методика преподавания белорусского языка    
Палеаграфія (па выбары) Палеография (по выбору)    
Параўнальная граматыка ўсходнеславянскіх моў Сравнительная грамматика восточнославянских языков    
Стараславянская мова Старославянский язык    
Стылістыка беларускай мовы Стилистика белорусского языка    
Сучасная беларуская літаратурная мова Современный белорусский литературный язык    
Уводзіны ў славянскую філалогію Введение в славянскую филологию    
Вусная народная творчасць Устное народное творчество    
Гісторыя беларускай літаратуры История белорусской литературы    
Дзіцячая літаратура Детская литература    
Літаратурнае краязнаўства Литературное краеведение    
Літаратурнае рэдагаванне Литературное редактирование    
Літаратурная крытыка Литературная критика    
Методыка выкладання беларускай літаратуры Методика преподавания белорусской литературы    
Параўнальнае літаратуразнаўства Сравнительное литературоведение    
Рыторыка Риторика    
Сусветная мастацкая культура Мировая художественная культура    
Сусветны літаратурны працэс Мировой литературный процесс    
Сучасны літаратурны працэс Современный литературный процесс    
Тэорыя літаратуры Теория литературы    
Уводзіны ў літаратуразнаўства Введение в литературоведение    
Тэорыя і практыка спецыяльнай адукацыі Теория и практика специального образования    
Гісторыя История    
Замежная мова (англійская, нямецкая, французская, іспанская) Иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский)    
Руская літаратура Русская литература    

 

Спецыяльнасць 1 - 02 03 03 Беларуская мова і літаратура. Замежная мова (з указаннем мовы)
Беларускае мовазнаўства Белорусское языкознание    
Беларуская дыялекталогія Белорусская диалектология    
Беларуская лексікаграфія (па выбары) Белорусская лексикография (по выбору)    
Гісторыя беларускай мовы История белорусского языка    
Культура маўлення Культура речи    
Методыка выкладання беларускай мовы Методика преподавания белорусского языка    
Стараславянская мова Старославянский язык    
Стылістыка беларускай мовы Стилистика белорусского языка    
Сучасная беларуская літаратурная мова Современный белорусский литературный язык    
Вусная народная творчасць Устное народное творчество    
Гісторыя беларускай літаратуры История белорусской литературы    
Дзіцячая літаратура Детская литература    
Літаратурнае краязнаўства Литературное краеведение    
Літаратурная крытыка Литературная критика    
Методыка выкладання беларускай літаратуры Методика преподавания белорусской литературы    
Рыторыка Риторика  
Сусветны літаратурны працэс Мировой литературный процесс    
Тэорыя літаратуры Теория литературы    
Уводзіны ў літаратуразнаўства Введение в литературоведение    
Лексікалогія Лексикалогия    
Літаратура краіны вывучаемай мовы Литература страны изучаемого языка    
Методыка выкладання англійскай мовы Методика преподавания английского языка    
Практычны курс англійскай мовы Практический курс английского языка    
Тэарэтычная граматыка Теоретическая грамматика    
Тэарэтычная фанетыка Теоретическая фонетика    
Тэорыя і практыка перакладу Теория и практика перевода    
Тэорыя і практыка спецыяльнай адукацыі Теория и практика специального образования    
Гісторыя История    

 

Специальность 1 - 02 03 02 Русский язык и литература
Актуальные проблемы русистики Актуальныя праблемы русістыкі    
Введение в славянскую филологию Уводзіны ў славянскую філалогію    
Введение в языкознание Уводзіны ў мовазнаўства    
Диалектология Дыялекталогія    
История русского языка Гісторыя рускай мовы    
Коммуникативная лингвистика и текстология Камунікатыўная лінгвістыка і тэксталогія    
Культура речи Культура маўлення    
Методика преподавания русского языка Методыка выкладання рускай мовы    
Общее языкознание Агульнае мовазнаўства    
Практический курс русского языка Практычны курс рускай мовы    
Риторика и теория аргументации Рыторыка і тэорыя аргументацыі    
Современный русский литературный язык Сучасная руская літаратурная мова    
Старославянский язык Стараславянская мова    
Стилистика Стылістыка    
Филологический анализ текста Філалагічны аналіз тэксту    
Аксиологические и художественные аспекты литературного произведения Аксіялагічныя і мастацкія аспекты літаратурнага твора    
Введение в литературоведение Уводзіны ў літуратуразнаўства    
История зарубежной литературы Гісторыя замежнай літаратуры    
История русской литературы и литературной критики Гісторыя рускай літаратуры і літаратурнай крытыкі    
Литературоведческое страноведение Літаратуразнаўчае краіназнаўства    
Методика преподавания русской литературы Методыка выкладання рускай літаратуры    
Методологические проблемы анализа художественного текста Метадалагічныя праблемы аналізу мастацкага тэксту    
Русская литература (обучение китайских студентов) Руская літаратура (навучанне кітайскіх студэнтаў)    
Современное зарубежное литературоведение (по выбору) Сучаснае замежнае літаратуразнаўства (па выбары)    
Теория литературы Тэорыя літаратуры    
Устное народное творчество Вусная народная творчасць    
Филологический анализ художественного произведения Філалагічны аналіз мастацкага твора    
Иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский) Замежная мова (англійская, нямецкая, французская, іспанская)    
История Гісторыя    
История мировой культуры Гісторыя сусветнай культуры    
Теория и практика специального образования Тэорыя і практыка спецыяльнай адукацы    

 

Специальность 1 - 02 03 04 Русский язык и литература. Иностранный язык (с указанием языка) 
Введение в славянскую филологию Уводзіны ў славянскую філалогію    
Введение в языкознание Уводзіны ў мовазнаўства    
Диалектология Дыялекталогія    
История русского языка Гісторыя рускай мовы    
Культура речи Культура маўлення    
Методика преподавания русского языка Методыка выкладання рускай мовы    
Общее языкознание Агульнае мовазнаўства    
Современные лингвистические теории Сучасныя лінгвістычныя тэорыі    
Современный русский литературный язык Сучасная руская літаратурная мова    
Старославянский язык Стараславянская мова    
Стилистика Стылістыка    
Риторика Рыторыка    
Филологический анализ текста Філалагічны аналіз тэксту    
Введение в литературоведение Уводзіны ў літуратуразнаўства    
История зарубежной литературы Гісторыя замежнай літаратуры    
История русской литературы и литературной критики Гісторыя рускай літаратуры і літаратурнай крытыкі    
Методика преподавания русской литературы Методыка выкладання рускай літаратуры    
Современное зарубежное литературоведение (по выбору) Сучаснае замежнае літаратуразнаўства (па выбары)    
Теория литературы Тэорыя літаратуры    
Устное народное творчество Вусная народная творчасць    
Филологический анализ художественного произведения Філалагічны аналіз мастацкага твора    
Белорусский язык (профессиональная лексика) Беларуская мова (прафесійная лексіка)    
История Гісторыя    
Теория и практика специального образования Тэорыя і практыка спецыяльнай адукацыі     
Английский язык
Англоязычная литература Англамоўная літаратура    
Теоретическая грамматика      
Теория и практика перевода      
Итальянский язык
Методика преподавания итальянского языка Методыка выкладання італьянскай мовы    
Теория и практика перевода      
  Італьянская літаратура    
  Граматыка італьянскай мовы    
Китайский язык
Китайская литература Кітайская літаратура    
  Граматыка кітайскай мовы    
  Тэорыя і практыка перакладу    
Литовский язык
Литовская литература Літоўская літаратура    
Практический курс литовского языка Практычны курс літоўскай мовы    
Теория и практика перевода Тэорыя і практыка перакладу    
       

 

ІІ ступень высшего образования

Спецыяльнасць 1 - 08 80 02 Тэорыя і методыка навучання і выхавання (беларуская мова)
Метадалогія лінгвістычных даследаванняў (па выбары) Методология лингвистических исследований (по выбору)    
Сучасныя тэндэнцыі развіцця методыкі выкладання беларускай мовы Современные тенденции развития методики преподавания белорусского языка    
Замежная мова Иностранный язык    

 

Спецыяльнасць 1 - 08 80 02 Тэорыя і методыка навучання і выхавання (беларуская літаратура)
Сучасны ўрок літаратуры Современный урок литературы    
Сучасныя тэндэнцыі развіцця методыкі выкладання беларускай літаратуры Современные тенденции развития методики преподавания белорусской литературы    
Факультатыўныя заняткі па літаратуры Факультативные знаятия по литературе    
Замежная мова Иностранный язык    

 

Специальность 1 - 21 80 11 Языкознание (русское)
Метадалогія лінгвістычных даследаванняў Методология лингвистических исследований    
Сучасныя праблемы лiнгвiстычнай парадыгмы Современные проблемы лингвистической парадигмы     
Иностранный язык Замежная мова    

 

 Специальность 1 - 08 80 02 Теория и методика обучения и воспитания (русский язык)
Методыка выкладання рускай мовы ва ўстановах адукацыі рознага тыпу Методика преподавания русского языка в учреждениях образования разного типа    
Навучанне арфаграфіі на аснове ўнутрыпрадметных сувязей Обучение орфографии на основе внутрипредметных связей    
Иностранный язык Замежная мова    

 

Специальность 1 - 08 80 02 Теория и методика обучения и воспитания (русская литература)
Актуальные проблемы методики преподавания русской литературы Актуальныя праблемы методыкі выкладання рускай літаратуры    
Методика преподавания русской литературы в учреждениях образования разного типа Методыка выкладання рускай літаратуры ва ўстановах адукацыі рознага тыпу    
Иностранный язык Замежная мова    
Специальность 1 - 08 80 02 Теория и методика обучения и воспитания (иностранный язык)
Иностранный язык Замежная мова    
Межкультурные коммуникации в контексте иноязычного общения (по выбору)      
Современная лингвистика